Open menu
 
Montage prefab daken
 
 
Het dak is een belangrijk onderdeel van de schil van een gebouw. Door een goed geïsoleerde en luchtdichte dakconstructie toe te passen, kunnen we een belangrijk deel van het energieverlies voorkomen. Er is ook behoefte om een gebouw snel glas en waterdicht te maken om tijdens de bouw vocht van buitenaf te weren en snel met de afbouw te kunnen beginnen.
In de seriematige woningbouw wordt daarom veelvuldig gebruik gemaakt van prefab dakconstructies. Prefab elementen kunnen onder hoogwaardige omstandigheden worden geproduceerd en snel, meestal in één arbeidsgang, worden aangebracht. Aansluitingen worden geminimaliseerd waardoor de kans op thermische lekken veel kleiner is dan bij de constructie van traditionele daken.

Om een vakbekwaam monteur prefab daken te worden, heb je aanvullende cursussen nodig. Voor het aanpikken van lasten dien je minimaal een instructie te hebben gehad en bevoegd te zijn. Voor het bedienen van hijswerktuigen bestaan certificerende opleidingen. Hiervoor verwijzen wij naar de cursussen van leveranciers en praktijkcentra.  
 
Uiteraard moet je veiligheid in ogenschouw nemen als er gehesen gaat worden. Zie daarvoor hier

Daken kunnen met hoge belastingen worden geconfronteerd. Denk aan windbelasting, sneeuwbelasting. Eigengewicht en op sommige plaatsen seismische belastingen. Zie hier

Daarbij is het van belang luchtdicht te werken. Zie hier

De dakconstructie

Als we het oude dakbeschot verwijderen of als we op het oude dakbeschot nieuwe dakplaten aanbrengen moeten we de  eerst voldoende inzicht krijgen in de dakconstructie zodat de sterkte van de nieuwe dakconstructie en opbouw gewaarborgd zijn.   

We onderscheiden twee typen dakconstructies die invloed hebben op de nieuw aan te berngen dakopbouw.

kap1
Sporenkap

Bij de sporenkap bestaat de constructie uit evenwijdige verticale regels (sporen) tussen de nok en de dakvoet. De krachten worden via de sporen overgebracht naar de vloer of muurplaat.
 
 
 
 
kap2Gordingenkap
 
Bij de gordingenkap lopen de balken horizontaal tussen de bouwmuren. Hierbij worden de krachten overgebracht op de bouwmuur.Behalve het type dakconstructie is het bij de dakvervanging de van belang de welke hellingshoek het dak heeft en het type dakpan dat op het dak aanwezig is.

Opbouw

Een prefab dakconstructie bestaat uit prefab dakelementen of daksegmenten.

Daksegment

Een daksegment bestaat uit een doosvormige constructie bestaande uit een houten frame van langs- en eventueel dwarsribben en regels die aan de onder- en/of bovenzijde is voorzien van een bekledingsmateriaal. Tussen de houten ribben is isolatiemateriaal aangebracht. Het daksegment is zelfdragend en voorzien van tengels. Scharnierkappen zijn daksegmenten die aan de bovenzijde met een scharnierende constructie aan elkaar zijn verbonden.

d2 
Daksegment Bron: Isobouw

Dakelementen

De dakelementen zijn kleinschaliger en bestaan uit een rechthoekige constructie tenminste bestaande uit een basisplaat, drager en isolatiemateriaal , geproduceerd in een aantal standaardafmetingen. De drager wordt gevormd door ribben of isolatiemateriaal. De bovenzijde kan bekleed zijn met een bekledingsmateriaal dat al dan niet een constructieve functie heeft.

d3
Dakelement Bron: Isobouw

Afdichtingsmaterialen

Minerale wol

Minerale wol wordt toegepast bij de montage van de prefab daksegmenten (op bouwmuren, naadafdichtingen, en dergelijke). Het isolatiemateriaal dient te voldoen aan de specificaties zoals opgegeven door de producent van de daksegmenten.
 
PUR schuim

Polyurethaanisolatie ontstaat door de reactie van twee componenten, PMDI en polyol. Binnen enkele minuten nadat deze stoffen zijn samengevoegd, is het eindproduct (polyurethaanschuim) een feit.
De PUR-schuim wordt gebruikt bij de aansluitingen in de nok, de muurplaat, tussen de dakplaten onderling en tussen de dakplaten en de bouwmuren. Verwerk de PUR schuim altijd volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
 
Schut de PUR-bus moet vooraf goed.
Maak het te purren oppervlak stofvrij en bevochtig het eventueel met een plantenspuit.
Spuit de PUR zigzaggend in de voeg.
Breng de PUR bij meerdere lagen met tussenpozen van 1 à 2 uur aan.
Vul de voeg voor maximaal 90%.
Snijd het overtollige schuim na circa 45 minuten af.
 
Folies

Aan de buitenzijde bij de bouwmuren en kopgevels moet over de minerale wol een waterkerende dampopen(WKDO) folies worden toegepast. Bij voorkeur passen we een spinvliesfolie toe met een µd waarde < 0,05 m. Bij een spouwmuurconstructie mag de spouw niet in open verbinding staan met de dakspouw. De spouw dient “luchtdicht” te worden afgesloten, bijvoorbeeld door middel van een strook minerale wol verpakt in damp remmende folie klemmend in de spouw aan te brengen. Dit geldt eveneens voor de spouw van een kopgevel. In de daksegmenten wordt aan de binnenzijde een dampdichte en aan de buitenzijde een damp-openfolie toegepast.
 
Gesloten cellenband

Bij oplegging op de muurplaat en bij de aansluitingen in de nok, op oplegregels wordt afdichtingsband toegepast met een gesloten structuur.

Fabricage, transport en opslag

Daksegmenten kunnen project specifiek geproduceerd worden. De productie vind plaats onder geconditioneerde omstandigheden waardoor hoge eisen gesteld kunnen worden aan de kwaliteit.
Doordat de prefab platen als maatwerk worden geleverd ontstaat er een minimum aan afval op de bouwplaats.

Het is van belang dat de verwerkingsvoorschriften, legplan en hijs- en montagevoorschriften van de fabrikant worden opgevolgd.

Ten behoeve van het hijsen is bij scharnierkappen en grote elementen een evenaar noodzakelijk waardoor de segmenten en elementen onder de juiste hoek gehesen en geplaatst kunnen worden.
Voor een soepel werkproces zal het hijsen van af de wagen en direct plaatsen op de definitieve plek in het gebouw het meest ideaal zijn. In dat geval hoeft er vanaf de wagen maar één handeling plaats te vinden en hoeft er geen ruimte voor opslag vrijgemaakt te worden.

Montage

Voorbereiding

Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen overeenkomstig het RI&E aanwezig zijn.
Controleer of de zoldervloer en bouwmuren in overeenstemming is met de tekeningen.
Controleer de positie en bevestiging van de muurplaten.

Hierbij gaat het om

Lossen
Opslaan
Hijsen
Monteren

Lossen

Bekijk hoe breed de hijsbanden moeten zijn in de voorschriften. De hijsbanden moeten om de paketten geslagen worden en dus niet aan de hijslussen.

Opslag

Minimaal 150 mm van de grond en opgeslagen onder afschot. Dek de dakelementen af met dekzeil om vochtindringing of verkleuring te voorkomen.

d4

Het hijsen

Hijs eerst het dakelement iets op aan de onderste lus van het element. Ondersteun de kopse kant (de zijde waar de schanieren zitten) met stophout in de juisten hoek (< 30 graden).

d5

 Stel de evenaar in volgens het hijsplan van de leverancier.

d7

d8Verplaats de twee kettingen die je al hebt vastgezet aan het onderste element naar het bovenste.
Bevestig de twee andere kettingen aan de lussen van het onderste element en  leg daarbij de kettingen onder het onderste element.

Sla de kettngen aan van buiten naar binnen.

Bevestig de twee andere kettingen aan de hijslussen van het bovenste dakelement. Als de hoeken aan de bovenzijde zijn afgescheurd moeten er extra maatregelen getroffen worden.

Controleer of alle kettingen goed zijn geborgd en wees bij het hijsen voorzichtig met de dunne panlatten.  

 

 

 

 

 

d9
Hijs de dakelementen tot vrijwel verricale stand. Plaats stophout op de grond.

Breng een touw met een karabijnhaak aan over de uiteinden van de panlatten. Gebruik hiervoor een glad koord van circa 25 meter en een diameter van 8 mm zodat je deze soepel kunt laten vieren.

d10

Hier onder zie je hoe de dakelementen worden uitgeklapt.

d11

Er is te zien dat de elementen tijdelijk ondersteund worden door stophout en er twee kettingen onder het dakelement door zijn bevestigd aan de hijslussen van het onderste dakelement.

Dan worden de elementen verticaal gezet. De koppelklampen worden losgemaakt en de elementen worden voorzichtig op 30 cm boven de grond uitgeklapt.  

Dan worden ze naar hun plaats egesen en met een stuurlijn worden de elementen op de juisten positie gebracht.

Het plaatsen van de dakelementen

D12
Teken de plaats van de dakelementen af op de muurplaat.
Deze moeten vooraf worden voorzien van een gelsoten cellenband. Stel de muurplaat vooraf op hoogte ter plaatse van de ankeres met behulp van hardhouten wiggen.

Hou het eerste dakelement circa 20 mm vrij van de bouwmuur. Sluit het volgende schaniekdak zo strak mogelijk aan met een constante naadbreedte.

Controleer aan de binnenkant of de aansluiting van het detail van de langsnaad goed is. Deze naad moet meestal worden afgedekt met een afdekprofiel.  
 

 

 

Het koppelen van de dakelementen.

d13

 

Koppel de elementen onderling volgens voorschrift van de leverancier. Eén van de methodes is het kruislings schroeven.

Plaats eventuele kniescholtten onder de elementen voordat je de (pannen) dakdekking aanbrengt. Doe dat ter plaatse van de stijlen die voorzien zijn van de hardhouten wiggen. Vergeet niet de wiggen te borgen.

 

 

 
Het positioneren van de dakelementen


d14

Als de naden niet helemaal strak zijn uitgevoerd trek ze dan gelijk met een klamp. Koppel ze vervolgens onderling bijvoorbeeld door kruislings te schroeven. Verwijder daarna de klamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over na-isolatie hellend dak (vervanging), na-isolatie hellend dak (materiaal onder de dakpan) en isolatie van een plat dak is hier te vinden
Meer over montage prefab dakkapellen en tuimelvensters is hier te zien 
Meer over de montage vegetatie dak en gevel is hier te zien.

%MCEPASTEBIN%