Open menu

Mogelijke opdrachten

Opdracht: Circulair bouwen op je werkplek
Opdracht: Bekijk hoe circulair een inspirerend gebouw is.
Opdracht: Bekijk hoe de school meer circulair kan worden. 

Opdracht circulair bouwen op je stageplek.

Circulair bouwen is dadelijk niet meer weg te denken. Het bespaart materialen en energie. De EU wil in 2050 een 100 % circulaire economie zijn. De bouw speelt er een grote rol in.

Vandaar de vraag of jullie op één A4tje willen aangeven hoe op jullie stageplek en bij je werkzaamheden al rekening wordt gehouden met circulair bouwen. Beschrijf de goede voorbeelden en maak er drie foto’s bij. Als er nog maar weinig aandacht voor is schrijf dan op wat beter kan en fotografeer in drie foto’s hoe het eigenlijk niet zou moeten.  

Het gaat om

 1. circulair ontwerp
  2. circulair gebruik
  3. circulair nagebruik
  4. verwerken in een nieuw circulair ontwerp

  circulairbouwen1
 1. Circulair ontwerp
  Ontwerp zodanig dat materialen aan het einde van de levensduur weer opnieuw te gebruiken zijn dus demotabel en losmaakbaar.
  Ontwerp levensbestendig en flexibel want dan hoe je niet helemaal opnieuw te beginnen.
  Ontwerp het liefst modulair als legosteenblokken die aan elkaar te koppelen zijn.
  Registreer wat, waar en hoe materialen worden verwerkt zodat ze na het gebruik te scheiden en te verkopen zijn. (madaster)
  Gebruik tweedehands materialen want dat is beter voor het milieu.

  2. Circulair gebruik
  Goed onderhoud verlengt de levensduur en bespaart materialen
  Repareer en knap op of maak materialen geschikt voor hergebruik, herfabricage, andere toepassingen, recycling of herwinning

  3. Circulaire demontage
  Inventariseer wat aanwezig is, waar het zit, de staat ervan, de hoeveelheden en wat circulair te gebruiken is.
  Demonteer of sloop zodanig dat materialen te scheiden zijn, gescheiden worden opgeslagen en getransporteerd zodat ze goed verwerkt of verkocht kunnen worden.

  4. Weer terug naar nieuw ontwerp
  Verwerk de bovenstaande materialen in nieuw ontwerp of zorg voor de verkoop ervan in andere projecten.
  Plan goed wanneer welke materialen vrijkomen uit andere projecten.
  Koop veilige en goede tweedehands materialen in voor de nieuwe projecten en werk daarbij samen in de ketens

  Je moet het A4tje met drie foto’s voor ... hebben gemaild naar me.

Veel succes met de opdracht.

De opdracht in word staat hier

Opdracht Hoe circulair zijn gebouwen die je aanspreken. (zie hier b.v).

Bekijk de verschillende gebouwen en kies drie gebouwen uit die je aanspreken. Beantwoord voor elk gebouw de volgende vragen of bedenk zelf een aantal vragen die jij belangrijk vindt. Zoek op internet naar informatie om antwoord te geven op je vragen. Daarnaast kan je contact opnemen om aanvullende vragen te stellen, per e-mail of in een telefonisch interview. Het leukst is natuurlijk om ook een bezoek te brengen aan het gebouw!

Welk cijfer tussen 0-10 zou je dit gebouw geven voor circulariteit? Waarom?
In hoeverre zijn in dit gebouw materialen hoogwaardig hergebruikt?
In hoeverre wordt er gebruik gemaakt van duurzame energie?
Op welke manier draagt dit gebouw bij aan schoon water, waterbesparing en/of hergebruik van water?
Op welke manier draagt dit gebouw bij aan meer biodiversiteit?
Op welke manier draagt dit gebouw bij aan gezondheid en welzijn van mens?
Op welke manier draagt dit gebouw bij aan sociale cohesie (de verbinding tussen mensen en zorgen voor elkaar)?
Heb je de vragen voor alle drie de gebouwen beantwoord? Vergelijk dan de antwoorden:

Wat is het meest opvallende dat je ontdekt hebt?
Wat heb je geleerd, dat je zelf al direct toe kan passen in een opdracht of stage?

Bron zie hier.

Opdracht: Kan de school meer circulair?

Door de school als uitgangspunt te nemen voor een onderzoeks- of adviesopdracht rond circulariteit creëer je een win-win-win situatie: jongeren worden actief betrokken bij het verduurzamen van hun eigen leeromgeving, ze leren veel meer in een levensechte opdracht én ze komen vaak met creatieve en onverwachte ideeën waar de school als organisatie van kan profiteren.

Op basis van dit onderzoek kan een plan worden opgesteld welke twee of drie thema's het komende half jaar binnen de school opgepakt gaan worden. Studenten van mbo en hbo kunnen leerlingen van het basis- of voortgezet onderwijs hierbij begeleiden en tevens helpen om een advies op te stellen en een brug te slaan richting het (facilitair) management van de school.

Vraag je leerlingen/studenten om een onderzoek te starten naar duurzame initiatieven binnen de school en hoe bewustwording en duurzaam gedrag kan worden bevorderd*.

Vraag hen om op basis van dit onderzoek een advies voor te bereiden voor een aankomende studiedag van het docententeam en/of het facilitair managementteam.

Bespreek met de jongeren en het team op welke twee of drie duurzame thema's jullie komend half jaar gaan inzetten en maak dit zichtbaar binnen de school.

*Door de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs) als leidraad te nemen voor dit onderzoek gaan jongeren beter herkennen waar circulaire kennis en skills toe moeten leiden: een ecologisch en sociaal duurzame wereld.

Deze doelen gaan bijvoorbeeld over klimaatadaptatie, afval verminderen, duurzame energie opwekken, een gezonde en duurzame kantine, fossielvrij vervoer, meer groen in en om het gebouw en consuminderen. Maar ook over bijvoorbeeld armoedebestrijding, inspraak van jongeren binnen de school, sociale inclusie en anti-pestbeleid.

Bron zie hier