Open menu


Circular skills en bouwkunde

Studenten competent zijn mee te denken over
circulair ontwerp, gebruik, demontage en hergebruik.

1. Circulair ontwerp

Ontwerp zodanig dat materialen aan het einde van de levensduur weer opnieuw te gebruiken zijn dus demotabel en losmaakbaar.
Ontwerp levensbestendig en flexibel want dan hoe je niet helemaal opnieuw te beginnen en het is goedkoper.
Ontwerp het liefst modulair als legosteenblokken die aan elkaar te koppelen zijn.
Registreer wat, waar en hoe materialen worden verwerkt zodat ze na het gebruik te scheiden en te verkopen zijn. (madaster)
Gebruik tweedehands materialen want dat is beter voor het milieu. Niet meer lijmen, purren of kitten maar schroeven met bouten en moeren of klikken of met klittenband fo magneetjes.


2. Circulair gebruik

Goed onderhoud verlengt de levensduur en bespaart materialen
Repareer en knap op of maak materialen geschikt voor hergebruik, herfabricage, andere toepassingen, recycling of herwinning


3. Circulaire demontage

Inventariseer wat aanwezig is, waar het zit, de staat ervan, de hoeveelheden en wat circulair te gebruiken is.
Demonteer of sloop zodanig dat materialen te scheiden zijn, gescheiden worden opgeslagen en getransporteerd zodat ze goed verwerkt of verkocht kunnen worden. Zet een sociale werkplaats in om materialen nog beter geschikt te maken voor hergebruik.

4. Weer terug naar nieuw ontwerp

Verwerk de bovenstaande materialen in nieuw ontwerp of zorg voor de verkoop ervan in andere projecten.
Plan goed wanneer welke materialen vrijkomen uit andere projecten.
Koop veilige en goede tweedehands materialen in voor de nieuwe projecten en werk daarbij samen in de ketens

Circular skills

Je moet de skills hebben 

• een gebouw niet meer te zien als een geheel maar als een samenstelling van vier gebouwdelen. Namelijk: de draagconstructie, de gebouwschil, de installaties en het inbouwpakket. Deze moeten uitwisselbaar, aanpasbaar en demonteerbaar worden;
• de levensduur van gebouwen te verlengen
• te ontwerpen op een manier dat je gebouwen makkelijk kan aanpassen voor nieuwe functies of voor aanpassingen bij ouderdom van de gebruikers (levensbestendig ontwerpen)
• materialen te kiezen waarvan de grondstoffen steeds opnieuw gebruikt kunnen worden (sluiten van de ketens) of hergroeibaar zijn (biobased).
• afvalstromen op de werkplaats te kunnen scheiden zodat die als grondstof voor de industrie gebruikt kan worden.
• te zorgen voor een schone in- en uitstroom van materialen
• te zorgen dat materialen goed worden opgeslagen
• te zorgen voor slim vervoer (niet te ver en liefst milieuvriendelijk)
• te weten of je voldoet aan het bouwbesluit

Je kan dan rekening houden
- met hoe hoog maak je een verdieping
- wat is het draagvermogen van de vloeren- kan je het gebouw uitbreiden horizontaal of verticaal
- zijn de installatiecomponenten te ontkoppelen
- is de drager en de inbouw los van elkaar ontworpen
- hoe slim is de horizontale routing m.b.t. corridors en ontsluiting
- zijn de units verplaatsbaar
- zijn de binnenwanden verplaatsbaar
- hoe de binnenwanden zijn aangesloten aan de dragers 

Daarnaast is het aanleren van een onderzoekende houding wenselijk.

Studenten moeten leren om aan de binnenkant van de keten te kijken hoe die eruitziet en op welke manier die keten voor verbetering vatbaar is. Ze moeten leren begrijpen wat de context is, die context analyseren en na de benodigde aanpassingen doorgronden wat er gebeurt. De studenten moeten opmerken
“Hé, gebeurt dit wel duurzaam?”
"Hé, gebeurt dit wel circulair?"
"Wat zullen wij doen om dit te verbeteren?"

Een voorbeeld van een project

Kies een project waarin een gebouw wordt heringericht of gesloopt. 3e jaars niveau 4 bouwkunde.
Kijk dan wat kan blijven staan en wat kan worden hergebruikt.
Scheidt afvalstromen op de werkplaats en gebruik die als grondstof voor de industrie.
Zorg voor schone in- en uitstroom van materialen.
Waar en hoe worden de gerecycelde materialen dan opgeslagen?
Welke impact heeft dat vervoer op de verkeer-intensiteit en het milieu?
In hoeverre staat het bouwbesluit in de weg?
Daar kan je een presentatie over houden voor bedrijven en die hebben ook jureren. 
Voor meer kennis, competenties en skills zie de link in het menu links.
Moet er een opleiding duurzaam renoveren komen ?

Er bestaat een keuzedeel Energieneutraal ontwerpen & bouwen, Crebo K1055. Ook is dit onder te brengen in Middenkaderfunctionaris Smart Building