Open menu

 Vragen

 1. Hieronder staan twaalf zaken m.b.t. een duurzame werknemer. Rangschik voor jezelf de onderstaande zaken van heel belangrijk  
     (nummer 1) tot voor jou het minst belangrijk (nummer 12).

 2. Er staan people, profit en planet zaken in. Geef aan van de twaalf onderwerpen tot welke categorie ze behoren.
     Bekijk vervolgens in jouw lijstje. Welke categorie jij het belangrijkste vindt.

 3. Vergelijk jouw lijstje met die van een ander en praat  met elkaar over de verschillen.

 4. Waarom is besparen van energie en materialen niet alleen goed voor de planet maar ook voor de profit (en de people).

 5. Waarom is niet pesten en discrimineren niet alleen goed voor de people maar ook voor de profit (en de planet).

Kerntaak 4 Functioneert als werknemer in een arbeidsorganisatie.  

Beschrijving kerntaak
 

De werknemer houdt zich aan algemeen aanvaarde regels en regels die in de branche gebruikelijk zijn. Hij geeft daarbij blijk van zelfkennis.

De werknemer stelt zich coeratief en flexibel op maar geeft ook de grens aan als hij/ zij geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook als burger handelt de werknemer vanuit eigen normen en waarden op een ethische en integere manier.


De werknemer maakt gebruik van zijn werknemersrechten en -bescherming,en medezeggenschapsrechten.

De werknemer werkt tijdens het werk coeratief samen met collegas. In de meer informele contacten in de arbeidsorganisatie draagt hij bij aan een positieve werksfeer. Hij houdt daarbij, met in achtneming van de eigen verantwoordelijkheid, rekening met de bedrijfscultuur.

Toelichting

aan afspraken houden over het leveren van arbeid: op tijd en uitgerust op het werk komen, adequaat gekleed gaan, zich aan de kwaliteits- en productiviteitsnormen van het bedrijf aanpassen (voor zover de regels en waarden van de maatschappij niet overtreden worden), volgens de bedrijfsnormen met klanten / bezoekers omgaan. Het gaat om algemeen aanvaarde regels, regels die in de branche gelden en om de specifieke manier waarop een bepaalde arbeidsorganisatie daarmee omgaat.

Een duurzame werknemer 
 
 
 

hergebruikt  materialen


Meer

werknemer bespaart materialen
 


Meer

werknemer bespaart energie
 

Meer

 

gebruikt en koopt computers duurzaam

Meer

werknemer koopt m ilieulabels


Meer

werknemer discrimineert niet.
 

Meer

pesten niet
 

Meer

werknemer is tegen k inderarbeid
 

Meer

werknemer is tegen uitbuiting
 

Meer

 

spaart en belegt duurzaam

Meer

werknemer koopt Fair Trade
producten

Meer

werknemer koopt duurzaam in


 

Meer

Onderwerpen:


Arbo
Vakbonden
Naleving CAO  en voorkomen van kinderarbeid
Werken vanuit normen en waarden
Dilemma: productienorm halen of aandacht voor kwaliteit
Eerlijke klantvoorlichting
Beroepshouding:
Omgang met collegas
Staan voor de kwaliteit van je dienst of product
Andersom:  Wat verwacht je  van je werkgever,  hoe wil je behandeld worden?
Energiezuinig gedrag: licht uit, computer uit

 
Opdracht 1


Hoe duurzaam is mijn school, stage- of werkplek

Kijk op je school / werkplek/ stage naar mogelijkheden om energie te besparen
Voer onderzoekje uit en voeg eigen idee voor energiebesparing toe.
Hoe kun je bereiken dat je advies serieus wordt genomen?  Bedenk een plan om het advies aan te bieden
Geef daarbij aan wat de redenen zijn voor je aanpak
Voer het uit en check later of het advies is besproken en of er adviezen worden opgevolgd

Een duurzaamheids onderzoek gaat verder dan een  milieuscan en heeft ook aandacht voor de people en profit aspecten.

Vul http://www.duurzaammbo.nl/DuurzaamMBO/DuurzaamMBO/Checklist.htm in en kijk hoe duurzaam je school, je werk- of stageplek is.


Opdracht 2


Beroepsethiek:  Belofte zinvol?


Voor een aantal beroepen moet je voordat je kunt starten een belofte afleggen.


1
Vind jij het zinvol om een dergelijke belofte voor verantwoordelijk gedrag af te leggen voordat je kunt starten in je beroep?
2
Geef argumenten voor je standpunt (reedenene waarom je een dergelijke belofte  wel of niet zinvol acht).
3  Lees onderstaande  belofte en  beantwoord dan de volgende vragen:


De belofte omvat nogal veel toezeggingen ( zie 1 tot en met 8).


 1.  Welke vind jij het belangrijkst?
 2.  Welke zijn voor jou ook haalbaar?
 3.  Welke belofte is voor jou moeilijk uit te voeren op je werkplek of kun je niet geheel overzien?


Belofte


 1. Ik beloof dat ik in mijn werk consequent zal nadenken over de gevolgen daarvan voor de samenleving en het milieu, zowel nu als in de
  toekomst.
 2. Ik zal voor en tijdens het nemen van beslissingen gewetensvol afwegingen maken.
 3. Ik zal geen werk uitvoeren dat erop gericht is om mensen of de natuur schade te doen.
 4. Ik zal mijn opleiding, talenten en ervaring inzetten om bij te dragen aan de totstandkoming van een betere wereld door middel van
  duurzame ontwikkeling.
 5. Ik accepteer dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor mijn keuzen en daden,
 6. en ik beloof dat ik openlijk verantwoording zal afleggen van mijn werk aan iedereen voor wie dat werk gevolgen heeft.
 7. Ik zal mij niet beroepen op het feit dat ik gehandeld heb in opdracht van anderen.
 8. Ik beloof dat ik mij in mijn werk niet alleen zal inzetten voor mijn eigen belangen en mijn loopbaan, maar ook voor mijn dromen en idealen.
  Ik zal daarbij de waarden en belangen van anderen respecteren.
 9. Ik besef dat er  in de loop van mijn loopbaan  momenten zullen zijn waarop het moeilijk zal zijn om wat ik nu beloof vol te houden.
  Ook dan zal ik mij aan deze belofte houden.

   

Opdracht 3 


Van KMA tot MVO


Binnen (filiaal) bedrijven wordt gewerkt met systemen voor Kwaliteitszorg en Milieuzorg en Arbozorg.


Wat zou het bedrijf  ( stagebedrijf ) op deze terreinen nog kunnen verbeteren? ( huidige situatie// gewenste situatie:  actiepunten opstellen)


Wat zou het bedrijf nog verder kunnen doen om te komen tot een duurzame bedrijfsvoering (adviezen voor People Planet Profit) 
of tot een maatschappelijk verantwoorde onderneming.