Open menu

Welke beroepen krijgen te maken met duurzaam bouwen  (zie ook hier) en de energietransitie?

36% van de banen is nog niet ingevuld (2023). In de grote steden is het nog erger. Daar loopt het aantal onvervulde vacatures op tot twee derde van het aantal banen.
We zullen meer moeten automatiseren en robotiseren als bijvoorbeeld drones voor inspecties, in plaats van mensen.

Ook moet werken voor de energietransitie aantrekkelijker worden gemaakt. Zo moet er meer aandacht komen voor het welzijn van personeel. Dat kan bijvoorbeeld door mensen meer flexibele arbeidstijden te geven.

ABN Amro ziet ook dat meer zzp'ers kiezen voor werk in de energietransitie. Afgelopen jaar kwamen er onder anderen 3400 bouwinstallateurs bij.

Installatie

Servicemonteur Servicemonteurw Servicekoude

 E service  monteur             W-servicemonteur              Koude servicemonteur        Monteurdak
                 Monteur dak
Monteurw Monteurkoude Monteur
           W-Monteur                      Koude Monteur                           E-monteur
 

Monteur en Servicemonteur E-installatie (zonne-energie, duurzaam licht, regeltechniek/domotica, Power Quality en monitoring).

Monteur en Servicemonteur W-installatie (warmtepomp, energieopwekking,lagetemperatuursystemen, ventilatiesystemen, monitoring en zonne-energie, thermisch).

Monteur en Servicemonteur Koudetechniek (ventilatiesystemen, monitoring, hogetemperatuurkoelsystemen en zonne-energie, koeling).

Monteur Dak (zonne-energie en windenergie).

Technische tekenaar installaties (alle installaties).

Werkvoorbereider installaties (alle installaties).

Bouw

Timmerman   Timmermanopwerkplaats   Dakdekker  
Timmerman op bouwplaats     Timmerman in werkplaats      Dakdekker      

 Glaszetter
                 Glaszetter
Flafonds   Werkzaamindebouw stukadoor 
Plafond- wandmonteur               Werkzaam in bouw               Stukadoor    
Metselaar
           Metselaar     

Timmerman (vloer, gevel, dak, kozijnen, ramen en deuren, stelwerk, knooppunten).

Metselaar (isoleren, bescherming isolatie en constructie tegen vocht, knooppunten dak/muren, dakdoorbrekingen, aansluiting op funderingsbalk).

Dakdekker (dakisolatie, bescherming isolatie en constructie, plaatsen en isoleren dakdoorbrekingen).

Glaszetter (plaatsen glas in ramen, deuren en kozijnen).

Stukadoor (isolatie gevel buitenzijde, isoleren gevel binnenzijde).

Plafond- en wandmonteur (isolatie binnenzijde).

Werkvoorbereider (voorbereiding bouwdelen en knooppunten).

Uitvoerder (toezicht bouwdelen en knooppunten).


Het gaat over beroepsgroepen als:

Werkzaam in vernieuwing en opwaardering van de thermische schil van bestaande gebouwen (inclusief restauratie), en bij het maken van de thermische schil van nieuwe gebouwen.

Werkzaam in selectie, onderhoud, afstelling en vervanging van zowel energie-efficiënte installaties als energieproducerende installaties (RES) in bestaande en nieuwe gebouwen.

Werkplaatsopzichters die zorgen voor effectieve instructies, controle en validatie van het werk
aan de thermische schil en de energiesystemen.

Op (midden)managementniveau: adviseurs, calculators, constructeurs, enz.

Het gaat om
- nieuwe vakmensen
- nieuwe manier van samenwerken
- nieuwe opleidingen
- nieuwe stageplekken
- nieuwe skills
        skills waarbij
- afval bestaat niet
- energie is overal
- waarde creeeren
- oog voor werkelijke kosten
- iedereen is slim
- wees nieuwsgierig (Marieke van der Werf)

Duurzaam bouwen voor leidinggevende bouwbedrijf K0458

De beginnend beroepsbeoefenaar: 
-  Bezit brede kennis van de geschiedenis van de ontwikkeling van de mondiale energiebehoefte en de positieve en negatieve effecten daarvan (bijbehorende begrippen: uitstoot van schadelijke stoffen zoals C02 en methaan, voetafdruk, economische groei, primaire energie)
- Bezit brede kennis van grondstoffen in de bouw en infra 
- Bezit kennis van de winning van deze grondstoffen en eventuele nadelige gevolgen voor omgeving en/of mens 
- Bezit kennis van meer duurzame alternatieve grondstoffen/producten voor belastende grondstoffen/producten 
- Bezit kennis van visies op een duurzame economie ten aanzien van leven en werken, huisvesting, transport en industrie
- Bezit specialistische kennis van visies op huisvesting in de toekomst ten aanzien van bestaande bouw, nieuwbouw, utiliteitsgebouwen en industriële gebouwen 
- Bezit brede kennis van termen en begrippen met betrekking tot duurzaam bouwen
- Bezit brede en specialistische kennis van passief bouwen
- Bezit brede kennis van ecologische bouwmaterialen en verwerkingsmethodieken
- Bezit brede kennis van nieuwe isolatietechnieken
- Bezit kennis van koudebruggen en het voorkomen ervan
- Bezit brede en specialistische kennis van luchtdicht bouwen
- Bezit brede kennis van warmte- en koudetechnieken
- Bezit kennis van de opslag van energie
- Bezit kennis van de visies op energievoorziening nu en in de toekomst zoals: zonne-energie, windenergie, bio-energie, andere vormen van energie en opslag van energie   
- Kan een vertaling maken van de wensen van een woninggebruiker naar bouwtechnische uitvoering waarbij de volgende aspecten onder meer aan de orde komen: motivatie eindgebruikers, comfort: wat betekent dat en hoe realiseer je dat, gezond binnenklimaat, esthetisch verantwoord en bouwlevensloop berekeningen 
- Kan eenvoudige berekeningen maken in relatie tot duurzaam bouwen zoals Rc-waarde en EPC-berekeningen
- Kan eenvoudige metingen uitvoeren in relatie duurzaam bouwen zoals een luchtdichtsmeting
- Kan voorlopig ontwerp toetsen op duurzaamheidsaspecten en verbetersuggesties doen
- Kan producten van (potentiele) leveranciers toetsen op duurzaamheidsaspecten
- Kan in uitvoeringsplannen rekening houden met duurzaamheidsaspecten of een bijdrage daaraan leveren
- Kan bij de begeleiding van bouwwerkzaamheden letten op duurzaamheidsaspecten en zo nodig verbetersuggesties doen § Kan de opdrachtgever of klant adviseren over aan te wenden duurzame producten
- Kan de opdrachtgever of klant informeren over de effecten van aan te wenden duurzame producten op energieprestaties
- Kan de opdrachtgever of klant laten ervaren wat de effecten van het toepassen van duurzame producten zijn aan de hand van voorbeeld opstellingen 

Hier een publicatie over klimaatbanen in de gebouwde omgeving uit 2022

Nogmaals een overzicht
Isoleren/luchtdicht bouwen:
Isoleren/luchtdicht maken van constructies (nieuwbouw), combinatie met prefab
(Na-)isolatie (gevels, spouwmuren, tussenwanden, vloeren, daken)
Materiaalkennis, werkwijzen bij verschillende isolatiemethoden
Berekening Rc-waarden (isolerend vermogen)
Impact op milieu, woning/gebouw 
Voorkomen ongewenste effecten (vocht, condensatie, koudebruggen)
Ventilatietechnieken 
Meettechnieken voor luchtdichtheid/energieverlies
Industrieel bouwen:
Productie/assemblage van prefab elementen in de werkplaats/productielocatie (gevels, daken, 
dakkapellen, vloeren)
Tekeningen lezen
Transport van bouwdelen/elementen en hijswerk
Montage prefab onderdelen op de bouwplaats
Overig:
Circulair bouwen: duurzame materialen, grasdaken, voorkomen van afval
Installatie Elektro:
Wisselspanning (huidige elektriciteitsnet) versus gelijkspanning (bij decentrale opwekking)
Zonne-energiesystemen (panelen en collectoren): ontwerp, bouwkundige montage (op dak), 
installatie, aansluiten op en uitbreiding van de meterkast
Domotica, smart buildings/smart grids
Duurzaam lichtontwerp
Werktuigbouw, gas, water, warmte:
Ontwerp /werking van warmtenetten
(Hybride) warmtepompinstallaties: advies, ontwerp, installatie, onderhoud en storing (utiliteit, 
woningbouw)
Ventilatiesystemen met laag energieverbruik: installeren, onderhoud en storing 
Waterzijdig inregelen van cv-installaties/warmtepompen (t.b.v. optimale warmteafgifte, 
verplicht voor nieuwe installaties)
Koudetechnieken: certificaat F-gassen (ter reductie gefluoreerde broeikasgassen) 
Bodemenergie systemen
Breed/algemeen:
Energieprestaties gebouwen
Aanleg warmtenetten
Distributienetten aanleggen en gebruiksklaar maken
Expansievoorzieningen, verbindingstechnieken in warmteleidingnetten
Kathodische bescherming van leidingen
Lokaliseren van storingen, lekdetectiemethodes
Veiligheidsvoorschrift Warmte (VEWA) en bijbehorende veiligheidsinstructies
Onderhoud en reparaties
Verzwaren elektriciteitsnet
Kabelmontage in laag-, midden- en/of hoogspanning
Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (branche laagspanning, BEI BLS) en bijbehorende 
veiligheidswerkinstructies
Eigenschappen van kabels en draden
Ontwerp, voorbereiding, 
projectleiding, 
aanbesteding
Ontwerp en meting energieprestaties:
Duurzaam ontwerpen installaties
BIM/3D modelleren
Thermografie / koudebruggen
Nul-op-de-meter ontwerpen
Berekening/certificering energieprestaties, BENG 1, 2 en 3
Terugverdientijden van maatregelen
EED-energie audit (verplichting uit Europese Energie-Efficiency Richtlijn)
Duurzame technieken/materialen:
Circulair bouwen/duurzame bouwmaterialen
(Thermisch) isoleren, luchtdicht bouwen, ventilatiesystemen
Werking, toepassingsmogelijkheden en ontwerp warmtepompen, zonnestroom, 
warmtenetten, bodemenergiesystemen
Methoden van energieopslag (ter vervanging van salderen)
Duurzaam lichtontwerp
Gebouwbeheersystemen / regeltechniek klimaatinstallaties
Domotica, smart buildings/smart grids
Overig:
Financieringsmogelijkheden/subsidie
Aanleg warmtenetten
Distributienetten aanleggen en gebruiksklaar maken
Expansievoorzieningen, verbindingstechnieken in warmteleidingnetten
Kathodische bescherming van leidingen
Lokaliseren van storingen, lekdetectiemethodes
Veiligheidsvoorschrift Warmte (VEWA) en bijbehorende veiligheidsinstructies
Onderhoud en reparaties
Verzwaren elektriciteitsnet
Kabelmontage in laag-, midden- en/of hoogspanning
Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (branche laagspanning, BEI BLS) en bijbehorende 
veiligheidswerkinstructies
Eigenschappen van kabels en draden
Ontwerp en meting energieprestaties:
Duurzaam ontwerpen installaties
BIM/3D modelleren
Thermografie / koudebruggen
Nul-op-de-meter ontwerpen
Berekening/certificering energieprestaties, BENG 1, 2 en 3
Terugverdientijden van maatregelen
EED-energie audit (verplichting uit Europese Energie-Efficiency Richtlijn)
Duurzame technieken/materialen:
Circulair bouwen/duurzame bouwmaterialen
(Thermisch) isoleren, luchtdicht bouwen, ventilatiesystemen
Werking, toepassingsmogelijkheden en ontwerp warmtepompen, zonnestroom, 
warmtenetten, bodemenergiesystemen
Methoden van energieopslag (ter vervanging van salderen)
Duurzaam lichtontwerp
Gebouwbeheersystemen / regeltechniek klimaatinstallaties
Domotica, smart buildings/smart grids
Overig:
Financieringsmogelijkheden/subsidies

Op dit moment kennen we de volgende opleidingen

■   Niveau 1 - Funderend Beroepsonderwijs

■   Niveau 2 - Middelbaar Vakonderwijs

■   Niveau 3 - Middelbaar Vakonderwijs

■   Niveau 4 - Middelbaar Beroepsonderwijs

speelveld bouwsector