Open menu

Natuurinclusief bouwen

Breng de natuur terug in de bouw passend bij de karakteristieken en het klimaat van de plek.

werwoods

In Utrecht is men torens aan het bouwen met 35.000 planten, waaronder 300 bomen. Het biedt het een thuis voor 30 verschillende dier- en plantensoorten. Op de bovenste verdiepingen worden kasten geplaatst voor slechtvalken, gierzwaluwen en mussen. Er worden hoveniers opgeleid tot zogeheten flying gardners, die hun werk abseilend zullen uitvoeren. Het heet Wonderwoods.

Stichting Bouwerzzz gaat bedrijven in elke schakel van de bouwketen helpen om hun steentje bij te dragen. Het doel: voor elke vierkante meter van een bouwproject, moet er in de directe omgeving vier vierkante meter aan natuur bijkomen. Door donaties te doen aan lokale natuurprojecten kunnen bouworganisaties dat doel bereiken.(2022)

Bij bioklimatisch ontwerp gebruik je op een intelligente manier lokale karakteristieken voor een duuraam ontwerp van steden als
klimaat, seizoenswissleingen, dag/nachtverschillen, variatie in het weer en de geomorfologie

We moeten versteende steden weer vergroenen en natuurcompensatie zoeken voor elk stuk grond dat wordt bebouwd

Biotische en nagroeibare materialen gebruiken
Circulaire principes hanteren

Leren van slimme principes uit de natuur
Die vertalen naar technische oplossingen

- maaiveld voor voetgangers en fietsers
- auto's onder het maaiveld
- regenwater bovengronds
- energie uit oppervlaktewater
- warmte en energie uit afvalwater
- veel groen in de openbare ruimte
- veel kleine beestjes

anders gezegd

- lokaal (terg)winnen en hergebruiken van stoffen
- zelfvoorziening door stadslandbouw en moestuin
- groenblauwe aders door de stad
- hemelwater afkoppelen van het riool

Vleermuizen (en isolatie)

Vleermuizen zijn beschermd. Eigenlijk moet je gedegen onderzoeken of ze in de spouwmuur zitten b.v. als je wil gaan isoleren. De provincie Utrecht vond dit te omslachtig en ze besloten een ontheffingsplan op te stellen om dit proces te vereenvoudigen. Er wordt nu voor gezorgd dat vleermuizen nog wel uit de spouwmuur kunnen, maar er niet meer in kunnen. Na een paar dagen, behalve tijdens de winterslaap en de kraamperiode, zullen de vleermuizen waarschijnlijk zijn vertrokken om bijvoorbeeld eten te zoeken. Daarna kan de isolatie alsnog worden aangebracht.
Intussen wordt er dan alternatieve huisvesting voor de vleermuizen verzorgd, door bijvoorbeeld delen van de spouw niet te isoleren en/of vleermuisvoorzieningen (in muren) van gebouwen te realiseren.

Goede voorbeelden

Erve Brandemaat Enschede

Enschede

Eva Lanxmeer

Eva Lanxmeer

Bajes kwartier Amsterdam

bajeskwartier
World trade centre Utrecht (vanwege healthy urban living)
B'Mine Amsterdam (Inclusieve stad)
Zalmhaven Rotterdam

Krommenie

krommenie

Landgoed Wickevoort

wickevoort

The George Amsterdam

thegeorge
De Mark Utrecht

mark
Gezamenlijk wordt er een systeem opgezet om genoeg groeneten en fruit te produceren vor 1100 woningen.

Op meerdere niveau's patio's als groene rustige binnentuinen met verschillende thema's en plantensoorten.

Forest city

forestcity

Stefano Boeri's Liuzhou forest city is in aanbouw. De stad is zelfvoorzienend op het gebied van energie. Dat varieert van zonnepanelen op het dak tot het gebruik van aardwarmte voor binnenshuis. Het ecologische ontwerp moet de luchtkwaliteit verbeteren, de gemiddelde temperatuur van het stedelijke hitte-eiland verlagen en de al rijke biodiversiteit van het gebied vergroten.

Op de gevels natuurinclusieve voorzieningen.

natuurinclusievevoorbeelden

De liften gaan niet van niets naar nergens maar naar gemeenschappelijke ruimten.

Kerckebosch Zeist

kerckebosch

Winnaar van de natuurinclsiefbouwen award 2019.

Mede namens het eigen brede partnernetwerk heeft NL Greenlabel het initiatief genomen tot het opstellen van een brief aan het kabinet om natuurinclusief bouwen wettelijk als norm vast te leggen. Een brede coalitie, van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw, heeft de brief aan minister Carola Schouten (LNV) en minister Stientje van Veldhoven (MenW) in gezamenlijkheid opgesteld.

Terwijl we van de ene ‘crisis’ in de andere rollen, is het de hoogste tijd voor concrete maatregelen en heldere normen die op termijn waarde toevoegen. We vragen de overheid om hierin het voortouw te nemen en natuur als uitgangspunt voor een daadkrachtig beleid te nemen.

What’s in it for nature?

De brief stelt dat “wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen. ‘What’s in it for nature?’ is een eenvoudig en hanteerbaar principe, dat bijvoorbeeld vorm krijgt in integrale gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, houtbouw en natuurinclusief bouwen.”

Terwijl verschillende partijen rondom de stikstofcrisis de verantwoordelijkheid graag bij anderen neerleggen, doen wij een handreiking naar de verantwoordelijke beleidspersonen. Wij bieden onze gezamenlijke kennis en expertise op het gebied van de verduurzaming en vergroening van de leefomgeving aan in Den Haag. Zodoende hebben we enkele concrete maatregelen, die gedeeltelijk voortbouwen op bestaand beleid, als bijlage aan de brief toegevoegd. We hopen zo de boodschap waar we met het hele partnernetwerk voor staan op de politieke agenda te krijgen.

Natuurinclusief bouwen moet de norm worden ?

Wanneer natuur alsuitgangspunt wordt genomen kunnen in één klap meerdere uitdagingen kunnen worden opgelost. Meervoudige waardecreatie noemen we dat, een gevolg van natuurinclusief denken en handelen.

Het investeren in natuur levert op de lange termijn jaar in jaar uit juist een blijvende meerwaarde. Wanneer we niet alleen de economie, maar tevens de natuur als leidend uitgangspunt kiezen bij beleidsvorming, dan voorkomen we dat we achteraf weer tegen de grenzen van diezelfde natuur aanlopen.‘What’s in it for nature?’ is een eenvoudig en hanteerbaar principe, dat bijvoorbeeld vorm krijgt in integrale gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, houtbouw en natuurinclusief bouwen. Door hoogwaardige natuur voorop te stellen ontstaat een kettingreactie van positieve effecten, waaronder het binden van stikstof en vastleggen van CO2, bevorderen van de biodiversiteit en het verbeteren van de volksgezondheid. Dit hoeft geen extra kosten met zich mee te brengen; het is mogelijk om kostenneutraal de functiescheiding in de ruimtelijke ordening te overwinnen waardoor een gebouw bijvoorbeeld tevens als faunavoorziening fungeert. Meervoudige waardecreatie dus, waarbij economische groei gepaard gaat met natuurinclusiviteit en zodoende toekomstbestendig is.

Het kan wel

Neem bijvoorbeeld de resultaten van de Green Deal 1000 ha nieuwe stedelijke natuur, het puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen in Den Haag en de groeiende coalitie die zich schaart achter het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. We zien spectaculaire sprongen in de insectenstand als ecologen tijdig worden betrokken, bijvoorbeeld door natuurvriendelijk maaibeheer rondom hoogspanningsstations van TenneT (toename insecten met 72%) of het aanleggen van een Bijenlandschap in het kader van Groene Cirkels waardoor na 3 jaar al 91 in plaats 68 bijensoorten zijn geteld. De combinatie van natuurherstel en PV-panelen versterkt niet alleen de biodiversiteit in solarpark De Kwekerij (Hengelo, Gld.), maar tevens de sociale cohesie, de energietransitie en de bodemkwaliteit. Het kan dus wel.

Door een andere manier van bouwen en een gebiedsgerichte aanpak kun je het landschap versterken, biodiversiteit bevorderen, water bergen, energie opwekken en stikstof binden.

We zijn met andere woorden op een uniek moment in de geschiedenis beland waarop de bouwwereld en natuurorganisaties elkaar niet bestrijden, maar samen willen optrekken. Het is tijd om groen daadwerkelijk een integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling te maken. Met de opgave van een miljoen te bouwen woningen ontstaat zowel binnen als buiten de stadsgrenzen een kans om leefbaarheid, landschap en biodiversiteit te versterken.

Meer is ook te hier te vinden https://www.smartcirculair.com/natuurinclusief-ontwerpen/

DBnatuurgebied