Open menu

Isolatie 

Inleiding Afdichten
Warmtegeleidingscoëfficiënt Koudeval voorkomen
Kierdichting en luchtdichtheid Leidingen
Vocht Materialen
Akoestiek Hergebruik
Brandveiligheid Innovaties

Inleiding

Door te isoleren zorg je er voor dat de warmte minder snel wegstroomt. Het blijft dan in de winter behaaglijk en in de zomer koel. Het bespaart energie, spaart het milieu (minder CO2-uitstoot)en geeft comfort (omdat muren, vloeren en dak minder koud aanvoelen in de winter. In de zomer blijft warmte langer buitengesloten).   

Omdat stilstaande lucht weinig warmte geleid bevatten veel isolatiematerialen een maximum aan stilstaande lucht. 

Voor isolatie kan je tot eind 2020 subsidie aanvragen. Als het volledig huis in één keer wordt geisoleerd € 15.000. Als je minimaal twee isolatiebesparende maatregelen uitvoert € 10.000

Een huis isoleren in één dag. Zie hier. (Video van Volker-Wessels 50 MB)

Huis isoleren

Hoogwaardige isolatie zorgt voor een laag energieverbruik en thermische behaaglijkheid. Om bouwfysische problemen te voorkomen dient de thermische schil gelijkmatig en zonder onderbrekingen rondom te zijn geïsoleerd. 

In de passiefhuistechnologie geldt een minimale isolatie van U < 0.15 W/(m²K) of een Rc-waarde van ongeveer 6,5 m²K/W waarbij de binnenoppervlakte niet kouder mag zijn dan 4,2 Kelvin (K) onder de gemiddelde ruimtetemperatuur. Dit zorgt voor thermisch comfort ondanks de zeer kleine warmtebronnen. Anders krijg je koudeval, convexie etc.  

Isolatie van vloeren en gevels bespaart 16 %. Eigenlijk is het beste de hele schil te isoleren.
Zoek uit wat de ideale warmteweerstand (Rc) is. Hierbij moet je een balans vinden tussen de dikte van het materiaal en de Lambda-waarde (de warmtegeleidingscoefficient). Hoe hoger de Rc waarde hoe beter het materiaal isoleert.

Vanaf 2015 schrijft het Bouwbesluit een isolatiepakket voor met Rc-waarden van 3,5 (vloer), 4,5 (gevel) en 6 (dak) maar men realiseert hogere Rc-waarden. Als je 16 centimeter glaswol gebruikt in de spouw wordt de gevel 40 centimeter dik en krijg je Rc-waarde van 5 tot 6. Méér isolatie is op een zeker moment niet meer terug te vinden in een nog lagere energierekening. Een nog dikker isolatiepakket vergt teveel ruimte in de gevel en wordt daardoor te duur.

Renz Pijnenborgh (Archi Service) gaat wel verder. Hij heeft berekend dat een optimaal isolatiepakket Rc-waarden heeft van 5 (vloer), 8 (gevel) en 10 (dak), maar dat vraagt om een ander bouwsysteem. Anderen beamen dat tegenwoordig (2018).

In de Brabantwoningen heeft hij dat gerealiseerd met een gevel met 30 cm hennepisolatie tussen houten I-liggers. Aan de buitenzijde is 8 cm houtvezelisolatie aangebracht en binnen is de constructie afgewerkt met gipsvezelplaat.

Een gemiddeld huis verbruikt voor de verwarming 1300 kuub gas wat overeen komt met 130 kWh/m2 jaar. Dat moet naar 15 kWh / m2 jaar. Naar nul kan maar is te duur. 15 is optimaal (bij de huidige prijzen en stand van techniek). Zoninstraling in de winter is heel belangrijk. Ook de orientatie van de ramen. Je moet zon binnen hebben in de ochtend en buiten houden in de middag. Daarom veel ramen op oost en weinig op west. Bij koude nachten is het meestal wolkenloos en kan de zon 's-ochtends gebouwen opwarmen.  Dan moet je er wel ramen hebben. 90 % van de benodigde energie voor de verwarming van een huis wordt dadelijk geregeld door de architect (en niet door installaties).


Isoleren woning

Via het bouwbesluit (van 2003) is een minimale Rc waarde van 2,5 m2K/W verplicht maar veel nieuwbouwwoningen hebben al 3,0 m2K/W

Warmtegeleidingscoëfficiënt

De warmtegeleidingscoëfficiënt (lambda (λ) in [W/m­­·K]) is de mate waarin een materiaal warmte geleidt. Een materiaal met een lage warmtegeleidingscoëfficiënt geleidt de warmte slecht. Isolatiemateriaal heeft dus een lage warmtegeleidingscoëfficiënt en isoleert dus goed. Staal heeft een hoge geleidingscoëfficiënt en isoleert dus slecht. 

Hier onder een tabel van de λ-waarden.

lambdawaarde

Behalve de λ-waarde is ook de dikte van het materiaal van belang. Hoe dikker hoe beter materiaal isoleert. Dat komt tot uiting in de warmteweerstand van een materiaal. 

De warmteweerstand R

De warmteweerstand van een materiaal (Rm in [(m²·K)/W]) is het warmte-isolerend vermogen van een materiaal met een bepaalde dikte.

Het warmte-isolerend vermogen is afhankelijk van de dikte van het materiaal en de mate waarin het materiaal de warmte geleidt. 

Hierin is: Rm = d / λ

Rm = warmteweerstand in m2K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoefficient in W / mK

Als je EPS hebt met een λ van 0,04 en een dikte van 50 mm (0,05 m) dan is de warmteweerstand R = d/λ = 0,05/0,04 = 1,25 m2K/W

De Rc waarde

De warmteweerstand van een constructie noemen we Rc. De Rc is de som van de R-waarden van de verschillende materialen + de overgangsweerstand van lucht op het materiaal. Voor de binnenzijde (interior) en de buitenzijde (exterior) van een constructie geldt een eigen overgangsweerstand namelijk
Ri=0,13m2K/W
Re=0,04m2K/W
Voor een spouwmuur rekenen we ook met een weerstand van 
Rspouw=0,17 m2K/W

Er zijn zo allerhande situaties berekend als

RiRe

Voor de berekening van de Rc waarde kunnen we alle afzonderlijke R-waarden bij elkaar optellen. 

RCwaarden

je kan zelfs nog corrigeren (met α en vervolgens worden de overgangsweerstanden er weer vanaf getrokken. 

correctie

U-waarde

Met de U waarde wordt de warmtedoorgang aangegeven. Hoeveel warmte er per graad (Kelvin) temperatuurverschil per seconde, per m2 door de gevel ontsnapt.
 Hoe lager de U waarde hoe minder warmte er ontsnapt en hoe hoger de isolatiewaarde.

U= 1/R

De U waarde wordt vaak gebruikt om de warmtedoorgang van dubbelglas aan te geven.

U waarden

Het warmteverlies Q

Om het warmteverlies uit een gebouw te berekenen zijn verder nog drie factoren van belang.
1. Het temperatuurverschil tussen buiten en binnen It-Te=ΔT
2. Het oppervlak A
3. De tijdsduur h

De formule voor het warmteverlies Q is dan:

Q = U * A * h * ΔT

We kunnen in plaats van U ook 1/R invullen.

Stel R = 2,9  Ti = 20 oC Te = 7 oC A = 280 m2 h = 24 uur 

Dan is Q (1/2,9)*280*13*24=30.120 Wh of 30 kWh. 

 

En verder

Isoleer wanden tussen twee ruimtes met een verschillende temperatuur.

Als extra isolatie kan gevel- of dakbeplanting dienen.

Gebruik b.v. multipor.

Gebruik een dampremmende laag aan de warme zijde om het isolatiemateriaal te beschermen tegen vocht. b.v. PE folie. PVC folie is geen duurzame keus.
PE is ook geschikt voor ondervloerplaten. Hierdoor wordt water- en vochtschade aan de vloerbedekking voorkomen.
Zorg dat dampremmende folies elkaar goed overlappen en aan elkaar getapt worden met b.v. aluminiumtape.

Combineer de dampremmende laag met een darmpdoorlatende laag aan de buitenkant van het isolatiemateriaal.
Wanneer je gaat lijmen (omdat nieten of spijkeren onmogelijk is) gebruik dan lijm op waterbasis. Maar lijm bij voorkeur niet.

Isoleer ook leidingen b.v. met warm water en zeker in koude vochtige ruimten. Isoleer koude leidingen ook tegen condens.

Gebruik radiatorfolie aan de achterkant van radiatoren zodat geen warmte aan de buitenmuren verloren gaat. Een goede folie kan de warmtestraling van de radiator naar de muur met 96 % verminderen. Dit wordt snel terugverdiend.

Zorg dat naden en kieren zoveel mogelijk zijn afgedicht. Hierdoor sluit isolatiemateriaal goed aan en gaat er minder warmte verloren.

Kierdichting en luchtdichtheid

Door nauwkeurig te werken, luchtlekken met rookproeven te registreren en daar het concept bij een volgend project op aan te passen, hebben alle bedrijven stap voor stap geleerd hoe zij een woning kierdicht en luchtdicht kunnen maken. Dat is niet alleen van belang om energielekken tegen te gaan, maar ook om de kans op condensatie in de thermische schil te voorkomen.

In alle woningen wordt de luchtdoorlatendheid met een blowerdoortest gemeten. Bij een project in Wageningen is een qv10-waarde van 0,6 gemeten. Door nauwkeurig te kijken waar lucht ontsnapt en in volgende projecten op die punten verbeteringen door te voeren, kon men in Ede en Maurik een qv10-waarde van 0,28 bereiken.

In andere conceptwoningen is de (gemeten) qv10-waarde 0,3 (Dura Vermeer) en 0,4 (Brabantwoning en Heijmans). De ontwikkelaars werken op dit gebied nog aan verdere verbeteringen. Volgens Theo Smits (Heijmans Vastgoed) is er een zeker optimum bij luchtdicht bouwen: “Bij woningen met plat dak is dat een qv10-waarde van 0,25. Bij woningen met een schuine kap is dat 0,3 tot 0,35. Deze waarden zijn bereikbaar binnen bestaande concepten, met goede aandacht bij de uitvoering. Iedere timmerman en metselaar die voor ons werkt, heeft een cursus luchtdicht bouwen gevolgd. Een nog grotere luchtdichtheid zal meer inspanning kosten en naar verhouding minder opleveren.

De spouw en kieren kunnen worden opgevuld met minerale wol of cellulose.

Zorg bij het plaatsen van een houten vloer dat er ruimte tussen de ondergrond en de houten vloer wordt gelaten zodat lucht kan ventileren.

Zorg voor goede afdichting bij de vloerranden zodat geen warmte of koude verloren gaat.

De vloeren in vochtige ruimten kunnen het beste met tegels worden afgewerkt. Hierdoor wordt minder vocht doorgelaten.

Zorg bij het isoleren van de kruipruimten voor ventilatiegaten met de buitenmuur.

In vochtige ruimten kunnen vochtvreters geplaatst worden zodat er geen schimmelvorming of onaagename geuren ontstaan.

Sommige mensen denken dat er lucht in de spouw moet zitten om vocht op de binnenmuur te voorkomen en aanwezig vocht via ventilatie af te voeren. Dat is niet waar. Als de isolatie goed wordt uitgevoerd, laat een volledig met isolatiemateriaal gevulde spouw geen vocht van buitenaf door. Ventilatie van de spouw is ook niet nodig: het zorgt er nauwelijks voor dat het metselwerk droogt. Voorwaarde is wel dat het metselwerk in goede staat en niet vorstgevoelig is.

Bouwafval en cementresten in de spouw kunnen inderdaad voor problemen zorgen, maar alleen als je ze laat zitten. Bij de meeste woningen kan een vervuilde spouwmuur prima schoongemaakt worden. Het na-isolatiebedrijf moet volgens de richtlijnen van de branche vooraf onderzoeken of er vervuiling in de spouw zit. Het is verstandig om na te gaan je met een gecertificeerd bedrijf in zee gaat, , of ze de spouw goed hebben onderzocht en of het vuil goed verwijderd kan worden. Als schoonmaken van de spouw echt niet mogelijk? Dan kun je beter voor een andere isolatiemethode kiezen.Een geïsoleerde spouwmuur kun je prima verder isoleren. Sterker nog: als je een woning met spouwmuren energieneutraal wilt maken, is het juist een belangrijke eerste stap om de spouwmuur te isoleren. De isolatie beperkt luchtstromen in de spouw en vergroot de isolatiewaarde van de buiten- of binnengevelisolatie die je laat aanbrengen.

Luchtdichtheid is kierdichtheid

Luchtdichtheid n50 = 0,6 h-1 (bij 100 m2 ≈ qv;10 0,15)

bij passief bouwen moet je de volgende maatregelen toepassen
- dubbele dichtingen in de draaiende delen
- aansluitnaden aftapen
- kabel- en ledingdoorvoeren afplakken
- gebruik prefab manchetten
- overlappen van dampremmende folie
- geen onderbrekingen van dampremmende folie
  (gebruik voorzetwand voor elektra- en waterleidingen).

aftapen

Vocht

- dampdicht binnen meer dampopen buiten
  (dampremmend of dampopen kan beide)
- constructie droog houden (geen bouwvocht insluiten)
  - prefab houtskeletbouw in het voordeel
- luchtdicht = stromingsdicht
  => voor kom inwendige condensatie

aftapen2 
 
  
 

Ook kan je ThermoShield hoogwaardige muurverf op waterbasis van Coateq gebruiken. Het bestaat uit gezogen keramische bolletjes, die gelijkmatig in speciale bindmiddelen worden ingebed. Het is deze samenstelling die de verf een aantal unieke eigenschappen meegeeft. Zo is de buitenverf energiebesparend, vochtregulerend, scheurverminderend, zonlichtreflecterend, brandvertragend en vuil-, mos -en algenwerend. Bovendien transporteert de verf overtollig vocht uit de gevel naar buiten waarbij de warmte binnen blijft. Een droog gebouw isoleert beter dan een vochtig gebouw en houdt warmte beter vast.

 

Akoestiek

Door zeer goed geisoleerde en luchtdichte schil wordt het geluid tussen woningen belangrijker.

Hoge geluidsisolatie is in houtskeletbouw mogelijk door:
- buigslappe constructe
- ankerloze spouwen
- verend opgelegde dekvloeren
- plafondplaten aanbrengen op veerregels

vering

De aansluiting van de gevels op de woningscheidende wand (bouwmuur) vormt een van de overdrachtswegen van geluid tussen woningen. Deze flankerende geluidsoverdracht moet worden voorkomen. 

Geluid kan via verschillende wegen worden overgedragen van de ene ruimte naar de andere.

Bij contactgeluid wordt de constructie direct in trilling gebracht door bijvoorbeeld belopen, schuiven met stoelen of dichtslaan van een deur. De constructie geeft deze trillingen direct door naar de aangrenzende ruimte.

Bij luchtgeluid brengt een geluidsbron zoals een stem, luidspreker of geblaf de lucht in trilling. Daardoor komt vervolgens de constructie in trilling, die op zijn beurt de lucht in aangrenzende ruimten in trilling brengt.

Flankerende geluidsoverdracht gaat indirect, via de constructie. Omloopgeluid gaat ook indirect, maar via de luch

Brandveiligheid

Aandachtspunten voor brand komen grotendeels overeen met geluid
- aanbrengen minerale wol
- geen kieren of naden
- brandwerende beplating

Houtskeletbouw is brandveilig

Goed geisoleerde woningen
- risico op smoorbrand
- ook bij isolatie op BB-niveau

brandveiligheid 1Brandveiligheid 2

Afdichten

Over dit onderwerp is hier een webinar te zien.

Om af te dichten heb je
- afdichtingskitten
- folies
- compressiebanden
- tapes etc.

Bij het afdichten heb je te maken met de buitenmuur, de spouw en de binnenmuur.
De buitenmuur moet slagregendicht worden afgedicht.
De spouw zodanig dat de thermische werking behouden blijft
De binnenmuur zo dat het water- damp- en luchtdicht is. 

Afdichten

Om naden dicht te krijgen wordt veel PUR gebruikt. Maar de naad moet lang dicht blijven. Als de naad te klein is en het is een muur die werkt dan moet je elastische PUR gebruiken. Er bestaan allerhande soorten PUR en het is zaak de groede te gebruiken.
Er bestaan ook afdichtingscoatings. Dan moet de hecjting wel goed zijn. Je kan ze ergens op spuiten en dan dichtkwasten.

Applicatie

Applicaties

Coatings

Coatings

Er gaat nog steeds veel fout als het gaat om de toepassing van isolatiematerialen. Eisen uit het Bouwbesluit worden door de overheid steeds verder aangescherpt. Het gaat over warmte, vocht, geluidsisolatie, verwerkingsvoorschriften en consequenties als men niet volgens de voorschriften werkt.
In de theorie zou men moeten vertellen over
geluid. ventilatie, condensatie
Rc waarden
verwerkingsvoorschriften en materiaalkeuzes.
Daarnaast praktijkopdrachten isolatie aanbrengen gelet op
- aansluiting gevel kozijn
- aansluiting gevel met funderingsbalk
- geveldrager
- hellend dak
- koudebrug tussen binnen- en buitenspouwblad
Het scholingsfonds heeft er cursus 184.002 voor. Duur 1 dag. KPE Dordrecht Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Er bestaat ook een praktijktraining aanbrengen isolatiematerialen.

Koudeval voorkomen

koudeval
Afbeelding wikiepedia

Koudeval is een neerwaarts gerichte luchtstroom langs bijvoorbeeld (koude) ramen of wanden. Warme binnenlucht koelt daarbij af langs een koude oppervlakte en ‘’valt’’ naar beneden. Dit verschijnsel ervaart men als tocht over de vloer. Koudeval ontstaat dus niet door luchtlekken, maar door een slecht geïsoleerde buitenschil.  

Als de temperatuur van de omsluitende oppervlakten niet lager wordt dan 4,2K onder de ruimtetemperatuur, dan is het ontstaan van tocht door koudeval   uitgesloten.

 Leidingen


Zet de ketel op korte afstand van de keuken en douche. Isoleer de ledingen.

Leidingisolatie

Warmwaterleidingen moeten altijd geïsoleerd worden, of dat nu leidingen zijn die continu warm zijn of leidingen die incidenteel warm zijn, om:         

• Energieverlies te voorkomen (de uitgestraalde warmte of koude uiteindelijk maar deels nuttig gebruikt kan worden);
• Temperatuuroverschrijding te voorkomen; 
• De wachttijd te beperken; en 
• Naburige koudwater- leidingen niet te laten opwarmen (risico op legionella).
Ook appendages (kranen, aansluitingen aan opslagvat ect.)  moeten worden ingepakt. 
 
Ook koud-waterleidingen en leidingen die koude transporteren moeten worden geïsoleerd, en wel dampdicht om condens te voorkomen. 
 
Er zijn veel verschillende soorten hulpmiddelen om leidingen te kunnen isoleren, hieronder een voorbeeld.

leidingisolatie


a7

Duurzame isolatiematerialen zijn bv.0

Myco foam bestaande uit landbouwafval en schimmeldraden van het bedrijf  Ecovative kan worden gebruikt als isolatiemateriaal.
Dit is toegepast in het Gode Doelen Loterij gebouw te Amsterdam
In Circl te Amsterdam zijn spijkerbroeken gebruikt.
Daarnaast heb je

  • Argex (gepandeerde kleikorrels)
  • Doscha b.v (isolatie d.m.v. schapenwol)
  • Drowa (bodemisolatie met chips gemaakt uit gerecycled polystyreen)
  • HempFlax (isolatie- en bouwmaterialen uit natuurlijke hennepvezel)
  • Isoschelp (vloerisolatie door middel van schelpen
  • Isovlas (isoleren met 100% natuurlijke vlas)
  • Pavatex (dak- en wandisolatie. waterkerend en  dampdoorlatend isolatiesysteem)
  • Recapan (dak-isolatie en bestaande daken duurzaam na-isoleren) 
  • Tonzon (vocht- en warmte-isolatie in vloeren, muren en daken)

 Hier onder is te zien welk materiaal de minste milieu-impact heeft.

Milieuimpact isolatiemateriaal

We onderscheiden 
1. Harde kunststofschuimen (EPS, XPS, PUR, Microcellulairen)
2. Minerale isolatiematerialen (glaswol, steenwol, foamglass)
3. Materialen van historische oorsprong (kurk, vlas, geperst stro)

De warmtegeleiding is vastgelegd in de Lambda-waarde λ ook wel de warmtegeleidingscoefficient genoemd.  

isolatiedikteEen stof die in opkomst is zijn de aerogels. Ze kunnen uitermate goed isoleren en vereisen daarom maar weinig ruimte.
In het bovenstaande plaatje zie je het staan als eerste product bluedec.

bluedec® is een nieuw isolatieproduct. De basisstof is een aerogel die rond 1930 is ontdekt en die nu verder is ontwikkeld.

In 2004 was men zover en is een uitstekende stof voor thermische en akoustische isolatie ontstaan. Aerogel is een amorfe vorm van een synthetische silica met poriën van 20 nanometer. Ongeveer 95% van het volume is lucht waardoor aerogel het lichtste massieve isolatiemateriaal is. Deze kleine massa en extreem kleine poriën zorgen voor een effectieve isolatie van geleiding en straling van warmte en koude.

De amorfe silicia deeltjes voldoen aan de veiligheidsnormen en bouwreglmentering. Aerogel is thermisch en UV stabiel, niet giftig, niet brandbaar en er is geen rook in geval van brand. Het is permanent waterafstotend, weerstaat waterdamp, groei van algen en meeldauwsporen.

Aerogel vergeelt niet en behoudt zijn lichtdoorlatende witte kleur, is inert, waardoor het net zo lang mee kan gaan als het gebouw zelf en kan herbruikt worden. Aerogel is een vaste stof, op basis van siliciumdioxide (SiO2) met een poreuze, spons-achtige structuur. Ter vergelijking : de dichtheid van aerogel is zo'n 1000 keer lager dan die van glas, een ander materiaal op basis van siliciumdioxide dat chemich vrijwel identiek is aan aerogel.

0,0135 W/mK is de warmtecoeeficient. R waarde van 0,8 (per 10 mm).

 
Aerogels

Er bestaat ook een relatie tussen de luchtdichtheidsklassen en de Rc waarden.

Rc en luchtdichtheid

airogel

airogel2

In 2019 liet airo-therm iets nieuws zien. Aerogel gecombineerd met glasparels. 10 cm steenwol isolatie wordt dan een paar mm airo-therm. Ideaal voor renovaties waarin dikke muren ongewenst zijn. € 19 per mEen stucadoor kan het zo aanbrengen en je kan er een laagje overheen aanleggen dat beter kan tegen vuil en vocht.

airothermmuurairogel3

airothermcoating

 Hergebruik isolatiematerialen

Aan het einde van de levensduur zijn de meeste isolatiematerialen herbruikbaar als isolatiemateriaal of grondstof. Zorgvuldige sloop en scheiding van materialen draagt daaraan bij.

Mechanisch bevestigde of los gestort isolatiemateriaal is beter te scheiden en hergebruiken dan gelijmd of gespoten materiaal, zoals gespoten PUR-schuim (dat hecht aan de ondergrond).

Meer informatie
- Een aantal gecertificeerde vloerisolatiebedrijven is aangesloten bij Venin. Je hebt daar garantie en onafhankelijke controle op kwaliteit. Gecertificeerde bedrijven die geen lid zijn, vind je via de certificerende organisatie SKG-IKOB: 088 244 01 00. •Vloerisolatiebedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland gebruiken alleen isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde (Rd van tenminste 3.5): sbvn.info.
- Wil je weten wat je nog meer kunt doen om jouw huis energiezuiniger te maken? Ga snel naar Verbeteruwhuis.nl.

Gerecyclede isolatie

Metisse® is isolatiemateriaal gemaakt van gerecycled katoen. Het is gemaakt van ingezamelde kleding die niet meer draagbaar is, vooral spijkerbroeken. Deze kleding zou anders verbrand zijn, maar is nu gebruikt als grondstof. Doordat het gemaakt is van oude kleding en doordat het productieproces erg weinig energie kost, is het dus een duurzaam alternatief voor steen- of glaswol. De andere voordelen zijn:
• Metisse® is zacht, prikt niet en is daardoor prettig verwerkbaar;
• Damp regulerend vanwege de natuurlijke vezels;
• Koel in de zomer door hoge warmte opslag;
• Structuur van de vezels zorgt voor goede geluidsdemping;
• Zeer sterk materiaal en goede isolatie;
• Verkrijgbaar in platen en rollen van verschillende dikten;
• ’Sociaal isoleren’: Door het gebruik van Metisse worden de organisaties achter VRK Isolatie ondersteunt. Hierdoor draag je bij aan het creren van duurzame werkgelegenheid voor groepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

isolatiespijkerbroeken

 

Innovaties

Dakbedekking van gebruikte tampons

Duurzame dakbedekking van tampons, maandverband en hygiënische doekjes uit rioolafval. 

Drogen, samenpersen (waarna vieze geuren verdwijnen) tot platen. Die zijn een geschikte voedingsbodem voor groene dakbedekking, vanwege het vocht absorberende vermogen. Daarnaast is het product duurzaam, omdat de grondstof wordt gewonnen uit een afvalproduct.

Oude broeken in de muur

Door een combinatie van nanotechnologie en traditioneel textiel veranderen deze materialen in antibacteriële en antischimmel-isolaties, die ook antistatisch, geluidsabsorberend en waterresistent zijn.

In circulair paviljoen Circl  van ABN AMRO zijn 16.000 oude spijkerbroeken van werknemers verwerkt.

Een dak van stro nieuwe stijl

Biobased isolatiematerialen hebben een lagere CO2-voetafdruk en een hoge isolatiewaarde. Vooral hennep en stro hebben de aandacht van bedrijven en wetenschappers. Volgens het Britse bedrijf Modcell gaan isolatiematerialen als hennep en stro schimmelvorming tegen, omdat ze ‘ademen’.

Het bedrijf ontwikkelt in samenwerking met het Europese Isobio-project nieuwe biobased materialen. Naast stro worden duurzame materialen als jute, koolzaad en reststromen van maïskolven getest. Een gelachtige coating verbetert de isolerende eigenschappen.

EverUse maakt isolatiematten uit afvalpapier. Ze ondernemen circulair en blijven daarom eigenaar van de producten. Als de isolatiematten niet langer worden gebruikt moeten ze worden ingeleverd. De fabriek is zo ingericht dat de isolatiematten vervolgens weer volledig hergebruikt kunnen worden in een ander constructie.

Grafeen in verf

Met de toevoeging van grafeen kan de verf de thermische eigenschappen van gebouwen verbeteren, waardoor er minder energie nodig is voor verwarming. Grafeen is een veelzijdig materiaal dat bestaat uit een enkele laag koolstofatomen en kent toepassingen in de IT, elektronica en de cleantechsector. Wanneer de verf wordt toegepast op de oppervlakken van binnenmuren, houdt de grafeentoevoeging in het verfmengsel de warmte vast. Vervolgens wordt de warmte geleidelijk vervoerd naar de gehele oppervlakte van de binnenmuren. Door de warmtegeleiding te vertragen, draagt de verf bij aan het verbeteren van de gebouwisolatie, stellen de makers van de verf.

Daarnaast zorgt de toevoeging van grafeen ervoor dat er slechts 1 liter Graphenstone nodig is om twee oppervlaktes van 8 vierkante meter te verven. 

Isolatie van papierafval

EverUse maakt isolatie op basis van cellulose vezels afkomstig uit papier afval. Het bedrijf blijft eigenaar van de grondstof. De fabriek in Sneek is ontworpen om elke isolatiemat volledig te kunnen hergebruiken. 

(2022) Tien jaar geleden ontwikkelden twee Zweedse telecom-miljonairs isolatiemateriaal van oude kranten. Brandvertragend, geluidswerend en volledig circulair. Een fabriek in Nederland is nu de volgende stap voor dit materiaal. Maar daarvoor zijn afnemers uit de bouwsector nodig, die het duurzame materiaal willen gebruiken.

Boek Duurzame techniek

In het boek "Duurzame techniek" voor het MBO (zie www.huisvantechniek.nl) staan de onderstaande onderwerpen:

Thermische isolatie
- Warmtegeleidbaarheid
- Dampdoorlatendheid
- Luchtdichtheid
- Overige kenmerken
- (An)organische isolatiewaarden
- Synthetische isolatiewaarden

Warmtetransmissie

- Geleiding
- Luchtspouw
- Convectie en straling
- Warmtestroom

Stralingswarmte

- Emissiecooefficient buwmaterialen
- Warmtestraling en scheidingsconstructies

Thermische verliezen

- Energieprestatiecertificaat
- Energie-efficient bouwen
- Industriele processen