Open menu

Bouw en sloopafval

We willen naar een circulaire economie waarbij zo min mogelijkverspilling van grondstoffen optreedt en een minimale CO2 uitstoot. Hoe gaan we dan met ons bouw- en sloopafval om?

a1

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Waarom circulaire economie?

Het lineaire model is niet langer houdbaar omdat
- makkelijk winbare grondstoffen op raken of steeds duurder worden
- prijsfluctuaties een steeds groter risico worden
- leveringsonzekerheid slecht is voor handel en industrie
- er jaarlijks voor miljarden in de EU wordt gedumpt of verbrand
- de ecologische schade van een lineair model groot is (denk aan de plastic soep)
- landen minder afhankelijk willen worden van grondstoffenmonopolies
- bedrijven zoeken naar een slimmer businessmodel waarin zij grondstofwaarde kunnen behouden en klanten kunnen binden.

Hoe werkt het ?

Via een biologische en een techologische kringloop. Een biologische waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. Een technische kringloop waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft e economische waarde zoveel mogelijk behouden. 

a2
Het zou in de bouw zo moeten zijn als hier boven staat, dat bouw- en sloopafval direct ingezet kan worden bij de bouw van een nieuw project en kan dienen als grondstof voor de productie.

Waarom moet je afval voorkomen of scheiden ?

Om economische redenen.

             Begin negentiger jaren betaalden we voor het storten van afval € 4,50 per ton nu is dat € 90,--

Om uitstoot van CO2 te vermijden

            Om de e CO2 uitstoot en luchtverontreiniging door vrachtwagens, afvalscheiders en verbrandingsinstallaties terug te dringen

Uitputting van grondstoffen

            We beginnen dat nu al te merken en het toepassen van biobased materialen is een betere optie

Bedrijfsimago en uitstraling

           De maatschappelijke druk om verantwoord te ondernemen wordt steeds groter.
           Hierbij wordt van je verwacht dat je verantwoord handelt op ecologisch, economisch en sociaal gebied.


Betere procesbeheersing.

          Met een goed afvalplan neemt de orde en netheid en daarmee ook de veiligheid op de bouwplaats toe. Daardoor wordt het werk plezieriger en neemt de productie toe.

De ladder van Lansink

a4
Preventie

Probeer allereerst te voorkomen dat er afval ontstaat. Bestel op maat gemaakt materiaal. Producten laten leveren zonder herbruikbare verpakkingen. Gebruik duurzaam materiaal dat langer mee gaat.

Hergebruik

herbebruik voor hetzelfde doel als waarvoor het gemaakt is. b.v. sloopmateriaal voor baddingen opnieuw gebruiken. Stenen afbikken en opnieuw gebruiken.

Recycling

gescheiden inzamelen van materialen of nascheiding uit het restafval bij de afvalverwerking zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden.

Verbranden

Materialen die veel energie bevatten worden gebruikt als brandstof om energie en warmte mee op te wekken.

Storten

Storten op vuilstortplaatsen is de minst wenselijke optie. In Nederland is dat niet meer toegestaan. In andere landen nog wel. Bedrijfsafval zoals (verontreigigde grond) reststoffen uit vuilverbrandingsinstallaties en asbesthoudend puin mogen nog wel gestort worden.

Preventie

In een goed ontwerp moet je al rekening houden met de afvalfase. Zorg dat materialen goed uit elkaar te halen zijn en kunnen worden hergebruikt. Gebruik duurzame, herbruikbare materialen, standaardisatie, prefab en laat alles op maat leveren.

Ga op de bouw zuinig om met materialen. Bestel de juiste hoeveelheden. Te veel besteld beton kost niet alleen de kostprijs van beton maar ook de handeling op de bouwplaats en de afvoerkosten.

Hou de bouwplaats altijd opgeruimd en schoon. Laat nooit materiaal (schoeven, spijkers etc) slingeren Let op het wegwaaien van afval. Dek zo nodig containers en materialen af.
Soms verslijt bouwmateriaal meer op de bouwplaats dan tijdesn de hele gebruiksperiode. Bovendien is een schone bouwplaats ook een veilige bouwplaats en wordt er met meer plezier gewerkt.

De CO2-prestatieladder

a5

Vaak willen opdrachtgevers dat bedrijven werken met de CO2-prestatieladder.
Op vijf treden kunnen CO2-reducties teweeggebracht worden.

1. De organisatie is op de hoogte van duurzame initaitieven in de keten en heeft inzicht in de eigen energiestromen. Het bedrijf communiceert ad hoc intern over energiebeleid maar is nog niet concreet in de uitvoering.

2. De organisatie heeft de energiestromen in kaart gebracht en communiceert dar intern structureel over. Daarnaast heeft de organisatie concrete kwantitatieve doelstellingen met betrekking tot het terugbrengen van de CO2-uitstoot.

3. De organisatie maakt de CO2-uitstoot meetbaar en stuurt daar beleidsmatig actief op. Het bedrijf beschikt over een officiele CO2-emissie-inventaris volgens de gestelde standaarden die goedgekeurd zijn door een acrediterende instantie.

4. De organisatie heeft kwantitatieve doelstellingen voor kenenemissies en onderhoudt een dialoog met stakeholders over initiatieven die CO2-reductie in de keten tot stand brengen.

5. De organisatie draagt bij aan sector brede CO2-reductieprogramma's en stimuleert leveranciers CO2-bewust te ondernemen naast de eigen bijdrage aande CO2-reductie.  

Afvalreductie

Bespreek vroegtijdig de te nemen maatregelen met de afvalverwerker.
Belangrijke onderwerpen zijn
- bewustwording
- per project het opstellen van een afvalplan
- monitoren afvalcontainers
- afvoerrapportages bespreken
- ondersteuning van de afvalverwerker

Afvalplan

Stel voor aanvang van een groot project een afvalplan op. Een afvalplan geeft inzicht inde te verwachten soorten en hoeveelheden afval en de bijbehorende kosten. In het afvalplan worden afspraken vastgelegd met alle betrokkenen over verwijdering van afval. Het afvalplan kan onderdeel zijn van een kwaliteitsplan of VGM-plan

Doorloop de onderstaande zes stappen:

1. schat de hoeveelheden in per bouwfase
2. maak afspraken met leveranciers en onderaannemers
3. bepaal werke fragmenten per stap gescheiden gaan worden
4. Leg de afspraken definitief vast
5. Stel een actielijst op
6. Geef voorlichting en zorg voor handhaving.

Het maken van een afvalplan is rendabel voor grote projecten. Van kleine projecten kan je een afvalplan maken door de hoeveelheden en soorten afval te schatten per onderdeel in het bestek.

Hoeveel afval en welk afval komt er per woning vrij ?

a6 
Wat zijn de kosten van het afvoeren ?

Bepaal samen met de afvalverwerker wat voor soort (afval)containers je inzet in welke bouwfase. Bedenk dat grote containers besparen op transport wat weer de CO2-uitstoot vermindert. Meerdere kleine containers aan de andere kant beperken de loopafstand en maken scheiden makkelijker.

a7

Afvalrapportage

Zorg er samen met de afvalverwerker voor dat er regelmatig een rapportage wordt gemaakt waarin je precies kan zien hoeveel afvalstoffen en in welke periode zijn afgevoerd.

Niet-herbruikbaar afvalhout

Twence is een bedrijf dat niet-herbruikbaar afvalhout, dat onder andere bij bouw en verbouwingen vrijkomt, verbrandt en de warmte geeft aan bierbrouwer Grolsch die het gebruikt om flesjes te spoelen met warm water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

        

 

 

 

%MCEPASTEBIN%