Duurzame weg- en waterbouw

De weg- en waterbouw gaat steeds slimmer en duurzamer.

Stratenmaker van morgen

Er komen nieuwe hulpmiddelen en nieuwe manieren om te meten, om afval te verwerken, nieuwe materialen etc,

Opdacht  (gemaakt door Alex Langenberg Koning Willem I College

Alternatieve Materialen in de Weq- en Waterbouw

1 Pas tenminste twee verschillende soorten materialen toe in een dwarsprofiel van jullie project. 

2 Geef in een dwarsprofiel aan welke alternatieve materialen je de denkt toe te passen

3 Beschrijf wat hierbij de gangbare materialen zouden kunnen zijn

4 Beschrijf waarom dit een alternatief materiaal is

pas toe

1. Checklist

Checklist Materialen & Milieu DWWwijzer76.pdf

2 Levenscyclusanalyse

www.rws.nl/rws/dww/home/html/menu5/pdf/DWWwijzer85.pdf

3 Leidraad Bouwstoffen Rijkswaterstaat

DWWwijzer98.pdf

4 Secundaire bouwstoffen voor de wegenbouw

CROW publicatie 143

www.crow.nl/shop/productDetail.aspx?id=67

5a de betreffende DWW wiizer van:

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde

www.rws.nl/rws/dww/home/s

5b andere actuele materialen zoals bijvoorbeeld tav

met verwijzingen naar officie rapportages en of onderzoeken.

gladheidsbestrijding

aardwarmte

energie terugwinning

CO2 afvangen in straatstenen


Innovaties

Via het HERA systeem (High Ecological Recycling Asfalt) kan asfalt vijf maal worden hergebruikt. Het is een energiezuinige trommel die 75 % minder CO2 uitstoot, geen geuroverlast geeft en 30 % minder aardgas.Vanwege indirecte verhitting. Hier een filmpje over de werking.

Zo is men ook bezig met zelfhelend asfalt met staalwol dat warm wordt als je er met een magneet over gaat. Dan vloeien de scheurtjes weer dicht.
Wegen die energie opleveren,
planten die fijnstof absorberen,
glowing in the dark markeringen,
wegen die met de rijder communiceren,
kristallen in de weg die oplichten als bevriezing plaatsvindt,
verf die 's-nachts nog 10 uur blijft nastralen,
wegen die 100 meter voor de auto oplichten,
elektrische auto's die voor stoplichten worden opgeladen,
energie halen uit het rijden over asfalt. 

Bioasfalt

Wageningen opent ’s werelds eerste fietspad gemaakt van bio-asfalt. In dit mengsel wordt gebruik gemaakt van een biobased bindmiddel lignine, een natuurlijke stof in de celwanden van planten en bomen die stevigheid biedt.Dit natuurlijke bindmiddel komt in enorme hoeveelheden als reststroom vrij in de processen van papierproductie en bioethanol. De lignine wordt verwerkt tot biopolymeer dat de asfaltbestanddelen, zoals zand en grind, aan elkaar bindt.

In Nederland wordt tien miljoen ton asfalt geproduceerd waarvoor zo’n 400.000 ton van de aardolielijmstof bitumen nodig is,

“In het bio-asfalt wordt gewerkt met een gepatenteerde formulering waarin 50 procent lignine en 50 procent bitumen zit. Bijkomend voordeel is dat het asfalt hierdoor bij 130 graden, in plaats van 180 graden Celsius, kan worden verwerkt. Dit geeft een enorme milieuwinst.” Maar alles is nog te duur. Men is daar nu mee bezig.

Kijk ook op http://p-plus.online-magazine.nl/nl/magazine/10521/796772/4_the_bigger_picture.html

zie ook www.duurzaamgww.nl

 

Waaraan duurzame wegen moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame zware machines moeten voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame
grondverzetmachines zoals loaders en graafmachines, maaimachines, veegmachines, tractoren et cetera n moeten voldoen staat hier weergegeven.

Waaraan Duurzaam Bouwrijp maken, Grondwerken en Sanering/Bodemreiniging moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaam straatmeubilair moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame openbare verlichting moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame verkeersregelinstallaties moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzaamheid bij kunstwerken moet voldoen is hier weergegeven
Waaraan duurzame gladheidbestrijding moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzaamheid bij waterbouwkundige werken moet voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan een duurzame riolering moet voldoen staat hier weergegeven
Waaraan duurzame gemalen moeten voldoen staat hier weergegeven.
Waaraan duurzame waterzuivering en slibbehandeling moet voldoen staat hier weergegeven.

Waar de duurzame sloop van gebouwen moet voldoen staat hier weergegeven.

Energie uit asfalt  zie http://www.roadenergysystems.nl/

Met 1 m2 wegdek kan je ongeveer 10 m2 woning verwarmen en koelen.

duurzame civiele techniek

duurzame civiele techniek     duurzame civiele techniek
duurzame civiele techniek

Wie weet kan je in de toekomst gebruik maken van de druk van de autobanden (piezo elektrisch) Als alle wegen in de VS zonne-energie konden opwekken had je genoeg voor 3x de VS.  Konden wegen maar werken als zonnepanelen.

Rioleringen

Tegenwoordig scheidt men grijs en regenwater. Je hebt dan kleinere riolen nodig maar het spul er in is wel meer geconcentreerd dus de buizen worden meer aangetast. M.n. beton kan er niet goed tegen. PVC kan niet goed gerecycled worden. Je kan het wel gebruiken voor nieuwe buizen maar dan zit de gerecycelde PVC ingeklemd tussen een nieuwe binnen en buitenkant. PE buizen kunnen wel gerecyceld worden en buizen van keramiek (van Keramo) gaan 100 jaar mee en zijn C2C. 

Onderlaag voor asfalt van schoongespoelde as uit afvalverbranding.

Wereldprimeur met een nieuwe onderlaag voor asfalt van schoongespoeld as uit afvalverbrandingsovens. Niemand levert zulk schoon materiaal aan de wegenbouw als HVC en Boskalis Environmental. Deze onderlaag bestaat uit bodemas, het restmateriaal na verbranding van afval.

‘s Werelds eerste fietspad van gerecycled wc-papier

is aangelegd tussen Leeuwarden en Stiens. Het laatste stukje asfalt van de fietssnelweg werd donderdag gelegd tijdens de openingsceremonie. Het fietspad is een product van het project Van Afval naar Asfalt.

Van WC-papier naar asfalt

In Nederland wordt jaarlijks 180.000 ton aan wc-papier doorgespoeld. Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, Stowa, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose sloegen de handen ineen om dit wc-papier een nieuw leven te geven. Het consortium wint papiervezels uit afvalwater en maakt daar vervolgens asfalt van. Deze vorm van recycling is volgens het consortium uniek in de wereld. 22-9-2016

Websites

duurzame civiele techniek

Milieu in de civiele techniek Waar heeft men aandacht voor m.b.t. milieu in de civiele techniek
duurzame civiele techniek http://www.rieshout.nl/24_watersysteem.htm Duurzaam watersysteem
duurzame civiele techniek http://www.delftcluster.nl/website/nl/page65.asp Duurzame Onderhouds Strategie (DOS)
voor voorzieningen op slappe bodem, met links naar PDF-bestand project DOS, en duurzaam beheer betoncontructies.
  http://www.kopenmunt.nl/nieuws/
nieuws_details.asp?v0=44
Warmtewinning uit asfalt en bodem.
duurzame civiele techniek http://www.deltawerken.com/
Duurzaam-waterbeheer/64.html
Duurzaam waterbeheer
Theorie
 

Milieu in de  grond- weg- en waterbouw (GWW).

Bij de GWW bestaat het vak M(aatschappelijke) C(ulturele) K(walificatie) dat omvat M(aatschappelijke) C(ulturele) V(orming) en Lichamelijke oefening. MCV wordt gegeven in 6 blokken en bij de opleidingen in de GWW worden de lessen in het 6e blok gevuld met het thema Milieu en Beroep. (Werken in de GWW nr. 2025). Het 5e thema is Arbo.

In het thema Milieu en beroep is aandacht voor het beroep en het milieu, afval en milieuproblemen. Er komen items aan bod als

 • de bodem is een voorraadkamer voor delfstoffen die niet of nauwelijks worden aangevuld. De delfstoffen raken dus op.

 • teer in asfalt is kankerverwekkend (wordt niet meer gebruikt)

 • verzilting van  de bodem door het gebruik van strooizout

 • het aandrukken van de bodem zorgt ervoor dat regenwormen er niet meer doorheen kunnen en de plantenwortels niet meer kunnen ademen (b.v. door bestrating, asfalt, zware machines -> op ballonbanden)

 • dieren worden doodgereden omdat wegen hun gebied doorkruisen

 • 1 liter olie kan 1 miljoen liter drinkwater ondrinkbaar maken. Het verhindert dat lucht en water in de bodem kan komen waardoor de bodem levenloos wordt

 • Als wortels perse weg moeten zaag je ze glad af en dicht ze met wondafdekmiddel (tegen infecties)

 • scheiden van afval (poetsdoeken, oliehoudend afval, afgewerkte motorolie, afgewerkte hydrauliek olie, uitgewerkte remolie, koelvloeistof)

 • Nederland telt 110.000 plaatsen waar de bodem vervuild is.

 • Veelvuldige aanraking met aardolieproducten geeft een verhoogde kans op huidkanker

 • Milieu-eisen van de overheid als zorgplicht (de plicht rekening te houden met het milieu), wetten en regelingen,          strafmaatregelen

 • Milieu-eisen van opdrachtgevers b.v. RAW-bestekbepalingen  waarin niet is toegestaan resten van bouwstoffen en stoffen die vrijkomen bij het reinigen van materieel in de bermen of het oppervlaktewater te brengen. Het opvangen van die stoffen dient minimaal te geschieden d.m.v. absorptiematten.VCA-aannemers. Deze aannemers zijn gecertificeerd hetgeen betekent dat het bedrijf een strenge toetsing op veiligheid en milieu heeft doorstaan.

 • ISO gecertificeerde aannemers. Deze aannemers pakken milieuzorg in hun bedrijf systematisch aan.

 • Probeer het verbruik van machines, brandstof en materialen terug te dringen

 • Probeer hinder door stof, stank en lawaai terug te dringen

 • Probeer vervuiling van de bodem te voorkomen

 • Probeer milieuvriendelijke alternatieven te zoeken voor schadelijke stoffen.

 • Milieuzorgsystemen waarin milieuzorg in het bedrijf systematisch wordt aangepakt waarin plannen en procedures worden gemaakt die regelmatig gecontroleerd worden op de voortgang.

 • Hoe om te gaan met afval

 • Hergebruik van straatstenen en asfalt (65 % gat naar funderingen ophogingen de rest wordt gemengd met nieuw asfalt)

 • Ongesorteerd vuil verbranden geeft verontreinigd vliegas en slakken

 • Sla freesafval zo kort mogelijk in de berm op  maar bij voorkeur in een container of afgedekt

 • Van reinigers voor de asfaltspreidmachine, kleefkar en sproeilans op met een synthetische vezelmat en voer die af als chemisch afval.

 • Veeg en zuig verfresten op na het gritstralen van stalen leuningen en markeringen en voer de resten af als chemisch afval. 

 • Op de werkplaats / bouwterrein moeten bidons of containers staan waarin afvalstoffen apart verzameld kunnen worden

 • Voorkom morsen van afgewerkte olie, smeermiddelen, koelvloeistof en accu's en breng alles mee terug naar de werkplaats

 • Voorkom onnodige verdichting van de grond door rijplaaten of ballonbanden te gebruiken

 • Beperk luchtvervuiling door de motor af te zetten als er geen werk is


Boeken 
 

Titel Bron
Analyserapport praktijkopdrachten. Civieltechnische Vaardigheden. (5 pages) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq

Theorievraagstuk. Milieu bij deelkwalificatie. Civieltechnische Vaardigheden. (1 page) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq

Zelftoets bij theorievraagstuk. Civieltechnische Vaardigheden. (4 pages) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq

Illustratieplan bij Civieltechnische Vaardigheden. (28 pages) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq

Hoofdstuk: Werken in verontreinigde grond (5 pages) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq

Illustratieplan bij Werken in verontreinigde grond. (1 page) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq

Beoordeling " Stageraamplan Middenkaderfunctionaris GWW" vanuit het oogpunt van milieu. (16 pages) Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs Kenteq