Open menu

Duurzame grafische vormgeving

Voorbeelden van hoe de grafische sector duurzamer kan opereren staan hier onder...iDrukker

Het milieu is een grote zorg binnen iDrukker. Behalve dat iDrukker op FSC-gecertificeerd papier drukt, drukplaten maakt middels een chemie-vrij ontwikkelproces, 100% groene stroom gebruikt, de post CO2-neutraal verstuurt, produceert iDrukker nu ook CO2-neutraal.

Middels de Milieubarometer heeft iDrukker zijn gehele proces onder de loep gelegd om inzicht te krijgen in mogelijkheden voor verbeteringen. Een van die uitkomsten was dat iDrukker zijn CO2-uitstoot al flink had gereduceerd.

Om het CO2 restant ook te compenseren heeft iDrukker Climate Neutral Group ingeschakeld. De bij hun aangekochte CO2-credits worden besteed aan duurzame energie- en bosprojecten.

Door deze compensatie mag iDrukker zich met trots presenteren als een drukkerij die CO2-neutraal produceert.

De Groene Reclameadviseurs

Onze medewerkers zijn deskundig en betrokken en geven u de aandacht die u verdient. En dat vertaalt zich in mooi en milieuvriendelijk drukwerk, professionele websites, uitmuntende beamerpresentaties en nog veel meer... Bij de Groene Reclameadviseurs krijgt u kwaliteit met het juiste gevoel.

Papier

Papier is één van de vervuilendste producten op aarde; de industrie stoot meer uit dan de luchtvaart. Paper on the rocks probeert dat te veranderen door papier te maken van restproducten. Zo wordt kalksteen vermengd met polyethyleen gebruikt als papier. Het resultaat is waterafstotend en robuuster dan gewoon papier, terwijl het nog wel de andere gewenste eigenschappen heeft.

Soms is kalksteen uit mijnen een rest- of afvalproduct. Het komt veel voor en is duurzamer dan hout, waarvoor bomen geplant en gekapt moeten worden.

Daarnaast maakt het bedrijf papier van bladeren en stengels afkomstig uit de landbouw. Dat papier voldoet aan de hoogte kwaliteitsnormen. Het is alleen iets bruiner omdat we geen bleek toevoegen. Het steenpapier is wel wit.

Vanwege de wetgeving (Activiteitenbesluit 2008) die je rekening te houden met het volgende

Zeefdrukken

Artikel 4.90

 1. Voor de eindreiniging van zeefdrukramen worden uitsluitend reinigingsmiddelen gebruikt met een vlampunt groter dan 55 graden Celsius of op waterbasis.
 2. Indien voor de zeefdruk per jaar meer dan 1.000 kilogram inkt op basis van organische oplosmiddelen gebruikt wordt, wordt een registratie bijgehouden van het verbruik aan vluchtige organische stoffen in kilogram per jaar.
 3. De registratie, bedoeld in het derde lid, wordt ten minste drie jaar in de inrichting bewaard en ter inzage gehouden.

Artikel 4.91

 1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van zeefdruk wordt ten minste voldaan aan het tweede en derde lid en artikel 4.92.
 2. Bij het reinigen van zeefdrukramen wordt het lozen van oplosmiddelen en inkten zoveel mogelijk voorkomen door het verwijderen van inkt en het strippen van de sjabloon procesmatig te scheiden. Het lozen mag uitsluitend bestaan uit het lozen van spoelwater afkomstig van het polijsten, ontvetten of ontwikkelen van het zeefdrukgaas, sjabloonverwijdering of schaduwbeeldverwijdering.
 3. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Artikel 4.92

Bij het lozen als bedoeld in artikel 4.91 wordt rekening gehouden met de beschikbare milieu-informatie van de stoffen die in het afvalwater kunnen geraken. Indien op grond van die informatie uit de algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zoals opgenomen in de nota Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water van de Commissie Integraal Waterbeheer blijkt dat de stof wordt aangemerkt als een stof met saneringsinspanning A, is wordt deze niet geloosd..

Artikel 4.93

Bij het zeefdrukken wordt ten behoeve van

voldaan aan de bij ministerie regeling te stellen eisen.

4.7.3 Vellenoffset druktechniek

Artikel 4.94

Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het toepassen van anti-smetpoeder in vellenoffsetdrukpersen de emissieconcentratie van totaal stof niet meer dan:

 1. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van totaal stof gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur;
 2. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van totaal stof kleiner is dan 200 gram per uur.

Artikel 4.94a

 1. Degene die de inrichting drijft, neemt bij het bedrukken met vellenoffset met betrekking tot vluchtige organische stoffen de bij ministerie regeling voorgeschreven emissiereducerende maatregelen, tenzij deze niet kosteneffectief of technisch uitvoerbaar zijn.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar, zoals dat blijkt uit de oplosmiddelenboekhouding, bedoeld in het derde lid.
 3. Degene die een inrichting als bedoeld in het eerste lid drijft, voert een oplosmiddelenboekhouding waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram wordt geregistreerd.
 4. Indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij de in het eerste lid genoemde activiteiten meer bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar, geeft de oplosmiddelenboekhouding, bedoeld in het derde lid:
 5. per kwartaal informatie over het verbruik aan isopropylalcohol of andere vluchtige organische stoffen welke als toevoegmiddel in het vochtwater worden gebruikt,
 6. per kwartaal informatie over het gewicht van het bedrukte substraat dan wel informatie over het aantal druks en het aantal gebruikte torens,
 7. per jaar een berekening van het verbruik aan isopropylalcohol of andere vluchtige

organische stoffen welke als toevoegmiddel in het vochtwater worden gebruikt, per ton substraat of per 1.000 toren-druks,

 1. per kwartaal informatie over de ingekochte reinigingsmiddelen, onderscheiden naar vluchtigheid, en
 2. per jaar informatie over het verbruik aan vluchtige organische stoffen als gevolg van de toepassing van inkten
 3. De oplosmiddelenboekhouding, bedoeld in het derde lid, wordt ten minste drie jaar in de inrichting bewaard en ter inzage gehouden.
 4. Indien het bedrukken met vellenoffset plaatsvindt in samenhang met het coaten van het substraat en daarbij de drempelwaarden, genoemd in bijlage IIa van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer worden overschreden, zijn het eerste tot en met het vijfde lid niet van toepassing op het bedrukken met vellenoffset en het reinigen van de daarbij gebruikte apparatuur en is dat besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.94b

 1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van:
 2. het toepassen van vellenoffsettechnieken;
 3. het reinigen van de daarbij gebruikte apparatuur, en
 4. de vormvervaardiging exclusief fotografische processen,

wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid.

 1. Het afvalwater afkomstig van het reinigen van rubberdoeken en drukvormen van vellenoffsetpersen bevat, voor vermenging met ander afvalwater, niet meer dan 200 milligram olie per liter in enig steekmonster.
 2. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
 3. Bij het lozen, bedoeld in het eerste lid, wordt rekening gehouden met de beschikbare milieu-informatie van de stoffen die in het afvalwater kunnen geraken. Indien op grond van die informatie uit de algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zoals opgenomen in de nota Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water van de Commissie Integraal Waterbeheer, blijkt dat de stof wordt aangemerkt als een stof met saneringsinspanning A, wordt deze niet geloosd.

Artikel 4.94c 

 1. Bij de vervaardiging van drukvormen voor het bedrukken met vellenoffset worden geen chroomzouthoudende ets- en correctiemiddelen toegepast.
 2. Bij het ontwikkelen en naharden van kopieerlagen voor het bedrukken met vellenoffset worden geen chroomhoudende oplossingen gebruikt.

Artikel 4.94d

Bij het bedrukken met vellenoffset worden ten behoeve van:

 1. het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies;
 2. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
 3. het voorkomen dan wel beperken van geurhinder, en
 4. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico,

de bij ministerie regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.

4.7.3a Lijmen, coaten en lamineren van papier of karton

Artikel 4.94e

 1. Degene die de inrichting drijft neemt bij het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton met betrekking tot vluchtige organische stoffen de bij ministerie regeling voorgeschreven emissiereducerende maatregelen tenzij deze niet kosteneffectief of technisch uitvoerbaar zijn.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar, zoals dat blijkt uit de oplosmiddelenboekhouding, bedoeld in het derde lid.
 3. Degene die een inrichting als bedoeld in het eerste lid drijft, voert een oplosmiddelenboekhouding waarin het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd.
 4. De oplosmiddelenboekhouding, bedoeld in het derde lid, wordt ten minste drie jaar in de inrichting bewaard en ter inzage gehouden.
 5. Indien de drempelwaarden, genoemd in bijlage IIa van het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer worden overschreden, zijn het eerste tot en met het vierde lid niet van toepassing en is dat besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.94f

Bij het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton worden ten behoeve van:

a. het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies;

b. het voorkomen dan wel beperken van geurhinder, en

c. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico,

de bij ministerie regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.