Open menu


Keurmerk Duurzaam MBO 

Sinds 2013 bestaat er een keurmerk Duurzaam MBO. Het is ontwikkeld op basis van AISHE (het Auditing Instrument Sustainability for Higher Education)    
In overleg met DMBO heeft certificeerder Hobeon e.e.a. aangepast zodat Keurmerk Duurzaam MBO is ontstaan.

Van 2011 tot 2013 hebben er proefaudits plaatsgevonden en is het instument uitgetest. Op  21-11-2013 zijn de eerste certificaten uitgereikt. Hopelijk krijgt het veel navolging.

Het beoordelingskader van het keurmerk ziet er uit als hier te zien is.

De productsheet is hier te zien.

Er is ook een nieuwe methode ontwikkeld genaamd het groene kompas. Zie http://www.hetgroenekompas.nl/ Die lijkt veel op die van het keurmerk maar besteedt meer aandacht in hoe je verduurzaming in gang kan zetten ipv meten hoe ver je bent.

Sinds 2019 werken de MBO-instellingen bij voorkeur met de sustainabul. Zie SustainaBul MBO 
Een info filmpje kan je zien op  AISHE
Als u ook zo'n keurmerk wilt hebben neem dan contact op met Hobeon

In principe worden vijf niveaus onderscheiden:

1. op activiteiten gericht        1 ster

2. proces gericht                   2 sterren
3. systeem gericht                3 sterren
4. keten georiënteerd            4 sterren
5. maatschappij georiënteerd 5 sterren

Bij de audits wordt een bijeenkomst georganiseerd met studenten, docenten en het management. In het begin vult iedereen de vragen in. Vervolgens vindt er per vraag een onderlinge  discussie plaats over op welk niveau men vindt dat de opleiding staat. Bij consensus wordt dat ingevuld en wordt gevraagd welk ambitie men heeft. Zo krijgt men inzicht in hoe het jaar er op verbeterd kan worden. Het blijkt echt een goede methode te zijn. Het roept discussie op en geeft alle betrokkenen goed inzicht in waar de afdeling staat en hoe te verbeteren. Dit resulteert in een zelfevaluatie.
Bij de uiteindelijke audit moet worden aangeleverd:

* De beknopte zelfevaluatie 
* Een document waarin de visie van de onderzochte organisatie met betrekking tot duurzame ontwikkeling is vastgelegd;
* Een document waarin het profiel van de afgestudeerde (bijvoorbeeld in de vorm van de beroepscompetenties of de eindtermen) is vastgelegd
* Een onderwijs- en examenreglement, een studiegids of een gelijksoortig document waarin het gehele curriculum van de betreffende organisatie(en) formeel is vastgelegd;
* Een representatieve verzameling resultaten van deelnemerswerk, waaronder tenminste een aantal stage- en afstudeerverslagen, waaruit blijkt dat de in het auditverslag gedane beweringen daadwerkelijk tot uiting komen in de deelnemersprestaties en dus in de resultaten van de organisatie;
* Een leeswijzer, die een relatie legt tussen de onderdelen van het verslag van de consensusbespreking en de meegezonden bijlagen (onder meer in de vorm van verwijzingen naar paginanummers), en die het voor de auditoren mogelijk maakt om het onderzoek op efficiënte wijze uit te voeren.

Uiteindelijk voeren de auditors gesprekken (van 45 minuten) met
het management
docenten
studenten
bedrijfsleven

Vervolgens volgt de evaluatie en het al dan niet toekennen sterren.