Open menu

EVENT Duurzaam Beroepsonderwijs

Het Event volgde twee sporen: onderwijsinnovaties voor docenten en bedrijfsvoering voor medewerkers van de centrale diensten (w.o. facilitair, innovatie, onderwijsvernieuwing, inkoop etc). In het onderwijsspoor lag de nadruk op hoe je de verworvenheden verankert en een plaats geeft in de kwalificatiestructuur. Bij bedrijfsvoering is het uitgangspunt dat de school als organisatie haar verantwoordelijkheid kent en graag op allerlei gebied duurzame ontwikkeling wil uitstralen. Hoe realiseer je op een pragmatische wijze de doelen waar je in je missie en visie waarde aan hecht?

De keuze van onderwerpen is welbewust, omdat de organisatoren menen dat de voorbeelden navolging verdienen en het een stimulans is om daar met meerdere mensen over van gedachten te wisselen.

Het programma begon met de excursie naar het duurzame gebouw van Rijkswaterstaat. Nadat de deelnemers welkom waren geheten door de heer Toine Huijsmans, voorzitter College van Bestuur ROC Westerschelde, volgende de workshops en een paar ronden.

Lijn 1: De school als Duurzame onderneming

Workshop 1: Energiebesparing op scholen: goed voor het milieu en goed voor uw budget.

Jeroen Verschelling, Ecofys

ROC scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebouw en hun energiegebruik. Dit biedt nieuwe kansen voor het nemen van energiebeherende maatregelen op scholen.

De ervaring van Ecofys (had destijds al meer dan 100 basis- en andere scholen 'gescand') is dat er een flink energiebesparingspotentieel is in de meeste schoolgebouwen. Verder is onze ervaring dat rendabele maatregelen vaak niet worden genomen. Soms is dat een financiële kwestie, soms ziet men op tegen de werkzaamheden.

Workshop 2: Alternatieve energiebronnen

Willem Scheuerman, Zeeuwind

Het nieuws drukt ons regelmatig met de neus op de feiten; steeds heftigere meteorologische verschijnselen laten geen twijfels bestaan over de gevolgen van het menselijk handelen op het klimaat en de torenhoge olieprijzen zijn een voorteken van een naderende schaarste aan fossiele bandstoffen. Onze kleinkinderen - letterlijk bedoeld - krijgen te maken met de gevolgen van onze huidige energieverslaving. Onze samenleving moet afkicken! Naast energiebesparing is grootschalige inzet van alternatieve energiebronnen zoals wind, zon, en biomassa op alle niveaus van de samenleving onvermijdelijk. Welke alternatieven hebben wij tot onze beschikking.

Workshop 3: Energiemanagement

Rob de Vrind, Koning Willem I College

Energierekeningen stijgen met de dag. Energiemonitoring en -besparing wordt alsmaar belangrijker. Hoe doe je dat?  De goede controle van rekeningen levert al heel wat geld op. Echte monitoring (b.v. via Erbis) nog meer en bewustwording via een energiezorgsysteem nog meer. Het Koning Willem I College heeft zo'n systeem ontwikkeld en werkt er mee. Hoe ziet zo'nzorgsysteem er uit, wat is er allemaal voor nodig en hoe werkt het in de praktijk.

Workshop 4: Duurzaamheid binnen de opleidingen van Hogeschool Zeeland

Pieter Vollaard, Leerstoel Duurzaam, Hogeschool Zeeland

Jongeren zijn de change agents voor de duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Daarom is duurzaamheid een onmisbaar kwaliteitsaspect van het onderwijs. We gaan op zoek naar het concreet maken van vakinhoud door praktische voorbeelden in hun context. Op zoek naar de benodigde competenties van leerlingen docenten. Het moet weer leuk worden om verstandige dingen te doen; weer een uitdaging om lastige vraagstukken aan te pakken.

Workshop 5: Duurzaam bouwen in de utiliteitbouw.

Leerlingen bouwkunde, ROC Westerschelde

Vele mogelijkheden op het gebied van Duurzaam bouwen zijn toegepast in het gebouw van Rijkswaterstaat in Terneuzen. Deze workshop is een toelichting op de vele toepassingen die tijdens de excursie te zien zijn. Van helofytenfilter tot warmtepomp. 

Lijn 2: Duurzaamheid als competentie bij onderwijsvernieuwing:

Workshop 6: Value in the Valley, energie om te leren

Henriet Buikema, Alfa-college

Onder de naam Value in the Valley ontwikkelen het Alfa-college, AOC Terra en de Hanzehogeschool Groningen samen met het bedrijfsleven competentiegerichte onderwijsroutes op het snijvlak van Milieu, Energie, Landbouw en Techniek. Studenten uit het mbo en hbo, zowel uit de technische als agrarische sector werken hier gezamenlijk aan probleemoplossende vraagstukken uit het bedrijfsleven op het gebied van duurzame energie in de noordelijke regio. In deze workshop zal ingegaan worden op de opzet en werkwijze van dit onderwijsprogramma en op resultaten van de eerste pilot.

Workshop 7: Het huis van de toekomst

Leerlingen bouwkunde, ROC Westerschelde

Duurzaam bouwen in de woningbouw. Het huis van de toekomst als product van een project van leerlingen van ROC Westerschelde.

Workshop 8: Energie uit water.

Leerlingen infrastructuur, ROC Westerschelde

Leerlingen infrastructuur laten u kennis maken met de mogelijkheden om energie te halen uit het water van de Ooster- en Westerschelde. Onderzoek naar een lagedruk getijdecentrale. Zeeland wil de energievalley van Nederland worden. Door de verdieping van de Westerschelde moet conform Europese regelgeving de natuur gecompenseerd worden door ontpoldering. Een visie uitgewerkt door leerlingen infrastructuur die de ontpoldering benutten om duurzame energie te halen uit het vele Zeeuwse water. 

Workshop 9: De Community Week

Door Rob de Vrind, Koning Willem I College

Op een ROC worden leerlingen opgeleid van ICT tot Gezondheidszorg en van Bouwkunde tot Sociaal Maatschappelijk Werk. Daarnaast hebben leerlingen zelf ook nog allerhande talenten. Op het Koning Willem I College hebben we de stap genomen al die zaken n week lang multidisciplinair in te zetten voor de maatschappij. 540 leerlingen hebben meer dan 70 projecten uitgevoerd voor zorginstellingen, sportverenigingen, wijkraden, wijkcentra, de gemeente, de provincie, rijkswaterstaat, bejaardentehuizen, goede doelen, jongerencentra, basisscholen, kinderdagverblijven, het eigen college en nog veel meer.Hoe hebben we dat tot stand gekregen? Hoe is het bevallen en gaan we er mee verder? 

Workshop 10: Maatschappelijk duurzaam ondernemen: Streek als product

Jurjen van Opstal, Groen College Goes
In deze workshop laten we zien (middels een presentatie door leerlingen) hoe de streek centraal staat voor de opleiding van de leerlingen. Tevens zal ingegaan worden welke leeromgeving en organisatie hiervoor nodig is. Streek als product geeft de leerling een zeer realistisch beeld van ondernemerschap en helpt de leerling vaardig worden naar een duurzaam ondernemerschap.