E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


Afval in de zorg

zorg4

Het betreft

afval4

Afval moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Toch moet ook bij afvalscheiding worden stilgestaan, want bij ziekenhuizen worden hoge kosten gemaakt door het restafval ongescheiden af te voeren. De afvoer van specifiek ziekenhuisafval is tien keer zo duur als de afvoer van gewoon afval. Als het afval beter gescheiden is, kan het beter en milieuvriendelijker worden verwerkt.

Afval wordt in zorginstellingen vaak slecht gescheiden en gaat daardoor met de verkeerde stroom mee. Ook het gebrek aan een duurzaam inkoopbeleid zorgt er vaak voor dat er onnodig veel afval is.

In ziekenhuizen veroorzaken bedrijfsafval en gevaarlijk afval samen 25 procent van de milieubelasting. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ). In verzorgingshuizen veroorzaakt bedrijfsafval 16 procent van de milieubelasting; de helft daarvan bestaat uit incontinentiemateriaal. (Gevaarlijk afval, zoals medicijnen of menselijk materiaal, speelt in verzorgingshuizen nauwelijks een rol.) De afvalkosten bedragen in ziekenhuizen 12 procent en in verzorgingshuizen 8 procent van de totale milieukosten.

Je kan alle afvalstromen bij één afvalinzamelaar onderbrengen. Vervolgens kan je controleren of de afvalbakken op strategische plekken staan. In een aantal gevallen kan je besluiten om de interne ophaalfrequentie te verhogen. Ook kan je een afvalgids samenstellen die precies per afvalstroom aangeeft wat er wel en niet in thuis hoort. Een foto toont telkens de bijbehorende afvalcontainer. Een medewerker van de logistieke dienst kan dan alle afdelingen eens bezoeken en dan samen met de teamleiders bekijken of de regels bekend zijn, of medewerkers deze ook naleven en of de afvalstromen juist op het etiket werden genoteerd.

afval5

Na een jaar kan je zo komen tot een afvalscheidingspercentage van 49 procent. 

afval

Water

Water besparen
Waterzuinige dialysestations
Efficienter gebruik proceswater gebouwinstallaties

Gevaarljke stoffen

In daarvoor geschikte opslag. 
Brandveilig - bodembeschermende vloeren etc.

Emissies

Emissies naar de bodem en lucht
let daarbij vooral op opslag gevaarlijke stoffen, parkeergarages en luchtuitlaten gebouwen
Doel: emissies blijven binnen de wettelijke normwaarden
Vooral filters, goede inregeling apparatuur en bodembeschermende vloeren

Lozing afvalwater

Lozing op openbaar riool en op oppervlaktewater (Eem)
Probeer de vervuilingseenheden te verminderen 
Reduceer afvallozing van medicijnresten
Onderzoek invoering Pharmafilter  of uitfiltering medicijnafval
Verbod op interne lozing medicijnresten in gootsteen
Retentie contrastmiddelen


Vraag

Afvoeren kost 10 maal zoveel als het afvoeren van gewoon afval.

Hoe kan je  de hoeveelheid ziekenhuisafval verkleinen ?

zorg2

Het UMC Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal en 100 procent circulair zijn. Rijnstate is op grote schaal gestart met het gescheiden inzamelen van plastic begonnen. Een organisatie die werkt aan de gezondheid van mensen, moet ook de omgeving schoonhouden.

Ze nemen ook een SZA-vat van gerecycled plastic in gebruik waarin specifiek ziekenhuisafval in opgeslagen en vervoerd wordt. Dit afval komt vrij in ziekenhuizen, maar ook in bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen, klinieken, laboratoria, verzorgingshuizen, bloedbanken en apotheken. De milieu-impact van het SZA-vat is namelijk ruim 57 procent lager en de CO2-uitstoot bijna 52 procent minder ten opzichte van een traditioneel vat.

Jaarlijks ontstaat er ongeveer 8.000 ton aan specifiek ziekenhuisafval, waarvan veruit het meeste in ziekenhuizen. Een SZA-vat wordt gemiddeld met ongeveer 8 tot 12 kilo gevuld dus het gaat per jaar om een grote hoeveelheid vaten, waarmee een duurzame impact gemaakt kan worden.

Afval3

afval2

afvalzaksluis

Suez heeft een gerecycled vat voor specifiek ziekenhuisafval ontwikkeld.

 

%MCEPASTEBIN%