E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


8.2. Stappenplan

Het boek en dit in ogenschouw nemend zou je vervolgens tot de het volgende stappenplan komen om een duurzaam besluit te kunnen nemen (zie figuur 2 hier onder)

STAP 1 ANALYSE

Beschrijf kort de situatie. Bekijk wat de feiten zijn en stel je oordeel uit.

Wie zijn betrokken bij de situatie?

Ga staan in de schoenen van die verschillende personen en bekijk welke belangen ze hebben personen op people, profit and planet gebied? Neem daarin ook mee de gevolgen op de lange termijn en eventuele gevolgen voor de derde wereld.

STAP 2 WEGING

Wat is het zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. Wat is gemeenschappelijk in de oplossingen.

Wat zeggen de principes van onze rechtstaat als het voorzorgsprincipe, het “de vervuiler betaalt” principe en principe van goed nabuurschap.

Wat zegt de resource-ethiek, de natuurethiek en de ethiek van duurzame ontwikkeling.Wat zegt het principe van duurzame ontwikkeling (PPP) en van Cradle to cradle

Kom nu tot een besluit, een compromis en bedenk of schade te compenseren is.

STAP 3 RECHTVAARDIGING

Zou je de keuze vrijuit aan iedereen kunnen vertellen ?

Zouden mensen die een groot moreel voorbeeld zijn tot dezelfde keuze komen

Zou je ook tot die keuze komen als het je vrienden of familie zou treffen ?

Zou je het OK vinden als de keuze jezelf zou treffen ?

Gaat de keuze in tegen je eigen normen en waarden ? Wat zegt je geweten ?

Gaat de keuze in tegen wet- en regelgeving ?

Gaat de keuze in tegen de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ?

e

Figuur 2: Het gremium waarin duurzame besluiten genomen kunnen worden

Een voorbeeld naar aanleiding van de tweede casus die beschreven is in dit boek.

Case 2

Dennis is een milieu-ingenieur en werkt in een voor een textielindustrie. De fabriek loost afvalwater in een meer naast een toeristisch gebied. Hij is verantwoordelijk voor het monitoren van het lozen op het water en de lucht en hij maakt de rapportages voor de milieu-inspectie.

Tijdens de laatste metingen nam hij war dat het gehalte aan opgeloste deeltjes en de chemische zuurstofvraag (COD) wat hoger is dan mag. Daar staat tegenover dat de impact niet al te gevaarlijk is voor de mensen in het gebied. Het kan wel een effect hebben op de visstand in het meer. Om het probleem op te lossen kost minimaal €100,000. Het kan zijn dat zelfs een paar banen verloren gaan als de maatregelen genomen moeten worden. De directeur heeft Dennis gevraagd de cijfers wat aan te passen Wat denk je hoe Dennis moet reageren op dit verzoek.


Nu het stappenplan:

Stap 1. Analyse

Wat zijn de feiten


De norm wordt licht overschreden. Het kan vissen aantasten maar het is niet gevaarlijk voor de bevolking. Er wordt geloosd op een meer dat door toeristen wordt gebruikt. Dennis weet er van. Oplossen kost veel € 100.000. De directeur wil dat hij de cijfers aanpast.

Wie zijn de stakeholders:

Het ministerie, Dennis (die rapporten schrijft en die monitort), de directeur en de werknemers van de fabriek, de toeristen en de samenleving bij de fabriek (en mogelijk de vissen in het meer of het hele ecosysteem er omheen of zelfs de aarde in het algemeen).

Ga staan in de schoenen van die verschillende personen en bekijk welke belangen ze hebben personen op people, profit and planet gebied? Neem daarin ook mee de gevolgen op de lange termijn en eventuele gevolgen voor de derde wereld.

Het ministerie

People

Regels zijn regels. Iedereen moet zich er aan houden. Als we uitzonderingen toestaan dan is het einde zoek. We hebben samen de regels zo afgesproken

Profit

Door e.e.a. niet toe te staan hoeven we dadelijk niet enorme bedragen uit te geven om te zuiveren en de kosten te betalen van mensen die er ziek van zijn geworden . Geef de fabriek een termijn om orde op zaken te stellen

Planet

De regels zijn er om het milieu te beschermen

Oplossing

Geef de fabriek een termijn om orde op zaken te stellen


Dennis

People

Wil graag zijn baan behouden. Denkt ook aan de werknemers. Wil zijn werk goed doen.

Profit

Als het bedrijf failliet gaat heeft hij ook geen baan meer. De kosten van de maatregelen zijn fors. Kosten van uitstel zijn uiteindelijk misschien nog hoger

Planet

De vissen gaan er aan. Via brioaccumulatie komt het uiteindelijk weer bij de mens in geconcentreerde vorm terug.

Oplossing

Stel een termijn voor waarop het moet worden opgelost

De directeur

People

Ik hou graag mijn mensen (en mijzelf) aan het werk

Profit

Dat de fabriek blijft draaien is het belangrijkste. Ik heb geen geld voor het schoner maken van het proces

Planet

Als niemand het weet dan hebben we (nog) geen probleem

Oplossing

Laat Dennis de cijfers aanpassen en dan zien we wel

De werknemers

People

We behouden graag ons werk

Profit

Dat de fabriek blijft draaien is het belangrijkste

Planet

Als niemand het weet dan hebben we (nog) geen probleem

Oplossing

Laat Dennis de cijfers aanpassen en dan zien we wel of de meer bewuste medewerkers zullen toch voor iets anders gaan

De toeristen en de samenleving bij de fabriek

People

Werk is belangrijk maar we vertoeven graag in een schone omgeving en de toeristen hebben we ook nodig.

Profit

De toeristen brengen geld in het laatje. Die willen we graag behouden

Planet

Geen vissen -> algenbloei -> slecht zwemwater ect. Via brioaccumulatie komt e.e.a. na verloop van tijd toch bij ons terecht

Oplossing

Geef de fabriek een termijn waarop het opgelost moet zijn

Stap 2: WEGING

Met welke oplossing zouden de verschillende stakeholders komen.
Die staan hier boven Wat is het zijn de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen.

Bedenk die even voor jezelf

Wat is gemeenschappelijk in de oplossingen.

Bedenk dat zelf (Dat je een optimum probeert te vinden in de drie P’s)

Wat zeggen de principes van onze rechtstaat als het voorzorgsprincipe, het “de vervuiler betaalt” principe en principe van goed nabuurschap.


Het ‘de vervuiler betaalt principe” Als wat het bedrijf veroorzaakt uiteindelijk opgeruimd moet worden op kosten van het bedrijf dan is het bedrijf nog verder van huis.
Goed nabuurschap..het water met de verontreiniging verplaatst zich stroomafwaarts en kan daar problemen veroorzaken.

Wat zegt de resource-ethiek, de natuurethiek en de ethiek van duurzame ontwikkeling.


Resource ethiek zegt dat je schoon water moet hebouden. Natuurethiek. Vanuit de natuurethiek zou je de vissen of het meer ook een stem kunnen geven. Welk recht heeft de mens om het de vissen zuur te maken en om de ecosystemen in het meer te verzwakken en de biodiversiteit erin te verminderen. Welk recht hebben we het water te vervuilen terwijl de natuur baat heeft bij schoon water. We weten ook niet wat de effecten zijn bij langdurige overschrijding van de norm. Met de vervuiling doe je geweld aan de intrinsieke waarde van de vissen die vergiftigd worden, de ecosystemen en de natuur en de gehele aarde. De vissen zijn geen stakeholder maar als ze een stem zouden hebben zouden ze de fabriek sommeren te stoppen met de lozingen.

Duurzaamheidsethiek: als de vervuiling voortduurt dan worden het water, de vissen en uiteindelijk de mensen (toeristen) geschaad.

Wat zegt het principe van duurzame ontwikkeling (PPP) en van Cradle to cradle


Het duurzaamheidsprincipe zegt dat je zo moet handelen dat ons nageslacht ook nog kan voorzien in haar behoeften Dus het nageslacht wil ook nog kunnen profiteren van toerisme, goed zwemwater e.d. Daarnaast moeten we trachten ook nog te voorzien in de behoeften van huidoge generaties. Het sluiten van de fabriek is niet echt een optie.

Het Cradle to Cradle principe zegt: Zoek naar niet giftige productiemethoden op hernieuwbare energie. Alleen dan ga je een duurzame weg in.

Kom nu tot een besluit, een compromis en bedenk of schade te compenseren is.

Je wilt oplossingen met min mogelijk verlies op het gebied van PPP.
Iedereen tevreden stellen lukt vaak niet.
Er moet gezocht worden naar het gebied waarin een gezamenlijke oplossing gevonden kan worden. Mogelijk kan schade gecompenseerd worden.

Oplossing: Als de fabriek geen geld heeft voor de maatregelen dan heeft de fabriek ook geen license to produce. Maak een overgangsregeling waarin het bedrijf op termijn schoon gaat produceren. Als dat niet kan dan moet de fabriek dicht maar ook kan de samenleving of de toeristische sector een duit in het zakje doen. Dat is in ieders belang.
Cijfers aanpassen is alleen een optie als het probleem wordt opgelost. Mogelijk kan de samenleving en de toeristische sector mee betalen aan de maatregelen. Daarnaast moet de fabriek gaan onderzoeken hoe te produceren zonder het milieu te vervuilen.

Stap 3. Rechtvaardiging


Als je deze oplossing kiest kan je antwoord geven op de volgende vragen

Kan je de keuze vrijuit aan iedereen kunnen vertellen ? Ja

Zouden mensen die een groot moreel voorbeeld zijn tot dezelfde keuze komen ? Ja

Zou je ook tot die keuze komen als het je vrienden of familie zou treffen ? Ja

Zou je het OK vinden als de keuze jezelf zou treffen ? Ja

Gaat de keuze in tegen je eigen normen en waarden ? Wat zegt je geweten ?

Gaat de keuze in tegen wet- en regelgeving ? Nee

Gaat de keuze in tegen de regels van je beroep, de instelling of het bedrijf ? Ja, het bedrijf wilde dat je de cijfers aanpaste maar dat is niet ethisch.

Vragen

Controle vragen

      Welke twee nieuwe inzichten heeft men tegenwoordig op milieuproblemen ?

        Met welke milieu-ethiek hou je rekening bij de duurzame besluitvorming

       Met welke principes hou je rekening bij de duurzame besluitvorming ?


Voer de voorgestelde methode (het stappenplan) uit op de andere casussen.