Open menu


Het broeikaseffect


Licht bestaat uit golven met verschillende golflengten. Hoe korter de golflengte hoe blauwer het licht en hoe meer energie het bevat. En dus hoe gevaarlijker het is voor ons. Hoe langer hoe roder, hoe minder energie. Veel lichtgolven kunnen wij niet eens zien als ultraviolet, infrarood, rontgenstraling, radiogolven ect.

lichtspectrum

Vraag 1

Welk licht is gevaarlijker. Infrarood of ultraviolet en waarom ?

De zon geeft licht af met alle golflengten. De energie van dat licht komt op de aarde waardoor de aarde opwarmt. Die straalt dan weer infrarood licht uit (dat wij voelen als warmte). Als we geen atmosfeer zouden hebben zou dat licht weer in het heelal verdwijnen en zou de aarde 15 graden onder nul zijn. Maar door de dampkring en met name door de CO2 in de dampkring weerkaatst het infrarode licht waardoor de temperatuur hier is zoals die is. Hoe meer CO2, hoe meer warmte er wordt vastgehouden. Dat noemen we het broeikaseffect.

Naast CO2 zijn er ook nog wel andere stoffen die zorgen voor het broeikaseffect als aardgas (methaan).

Tegenwoordig verstoken we ieder jaar wat de natuur in 1 miljoen jaar tijd heeft vastgelegd. We verstoken aardgas, aardolie en steenkool. Dat is allemaal zonne-energie die ooit door planten en bomen zijn gebruikt om op te groeien. Nu halen we het samengeperste materiaal weer naar boven omdat de fossiele stoffen goed te verbranden zijn. Ze zijn fossiel omdat ze onder aardlagen terecht gekomen zijn en daaronder zijn samengeperst. Eigenlijk is aardolie dus samengeperste zonne-energie uit vervlogen tijden. Hetzelfde geldt voor steenkool en aardgas.    
Bij de verbranding van die fossiele brandstoffen (die altijd onder aardlagen in de bodem zaten) komen nu enorme hoeveelheden CO2 vrij. Normaal zouden planten daar blij mee zijn maar die kunnen de grote productie niet aan. Sterker nog, er worden veel bossen gekapt en de woestijnen breiden uit. Vandaar dat de hoeveelheid CO2 in de lucht als maar toeneemt.

Om dat te voorkomen wil men overstappen op duurzame energie. Energie van wind, zonnepanelen, water etc. Dan hoeven we die fossiele brandstoffen niet meer te gebruiken.
Voorlopig is het nog lang niet zo want voor onze auto's, fabrieken, vliegtuigen, de verwarming van huizen ect. gebrukien we nog altijd enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen.

Vraag 2

Welke doelstelling heeft Nederland m.b.t. duurzame energie in 2020 ?
Zoek op wat de gevolgen zijn van het opwarmen van de aarde.   

Oplossingen

Bij energie gaat men uit van de trias energetica. Drie (tri) regels om goed om te gaan met energie.

Allereerst bespaar zoveel mogelijk energie. Die energie hoef je dan niet meer op te wekken. 
Wek de energie die dan nog nodig is duurzaam op (via zonnepanelen, windmolens, waterkracht e.d.)
Als dat niet kan ga dan zo efficient mogelijk om met de energie die niet duurzaam wordt opgewekt.

Opdracht

Vul deze checklist in m.b.t. energiebesparing thuis. Bekijk de mail die u terug krijgt en geef aan hoe u het beste energie kunt gaan besparen. 


Uiteraard speelt de luchtkwaliteit ook een rol. Het scheelt of je zuivere lucht uit de Alpen inademt of de smog in grote steden langs grote wegen. Het gaat dan over fijn stof, NOx, NH3, ozon. Ook is de lucht vervuild bij veehouderijen e.d. Meer zie hier.
Wil je de luchtkwaliteit weten op dit moment op de plek waar je je nu begeeft, kijk dan hier.  
Hoe slecht die lucht voor je longen is, is hier te zien.