E-Learning

Ga aan de slag. Succes !

Oneerlijke handel

De 200 rijkste mensen op aarde bezitten net zoveel als de 2 miljard armsten bij elkaar? Eerlijke handel zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het helaas niet.

Er bestaan handelsbelemmeringen die zijn bedoeld om de eigen markt en product te beschermen, door producten uit het buitenland te hinderen bij het betreden van de markt. Dat kan door tariefmuren, invoerrechten of protectionisme.


Via importheffingen worden b.v. Europese boeren beschermd tegen te lage wereldmarktprijzen. Via de (melk)quotering wordt voorkomen dat er een overproductie ontstaat op de Europese markt en er overschotten moeten worden gedumpt op de wereldmarkt. Aan de andere kant is het voor boeren in de derde wereld vaak moeilijk hun producten te slijten. 

Als handelsbelemmeringen verdwijnen heeft dit uiteenlopende gevolgen, zoals de toename van handel op internationaal niveau, bijvoorbeeld binnen de EU. En voor een bedrijf wordt het makkelijker om vanuit een plek goederen over een continent te distribueren. Het kan zich nu bijvoorbeeld richten op de kwaliteit, kosten en de toegankelijkheid van een haven.

Aan de andere kant kunnen vrijhandelsakkoorden, Economic Partnership Agreements (EPAs) genoemd, een grote bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de veelal straatarme voormalige koloni. Een goede illustratie van wat deze landen te wachten staat, is te zien aan het failliet van de Afrikaanse kippenboeren en tomatenkwekers. Omdat deze landen door EPAs gedwongen worden invoerheffingen te schrappen en hun markten drastisch te openen, zullen ze broodnodige overheidsinkomsten missen en overspoeld worden met gesubsidieerde landbouwproducten die de EU er dumpt.

De voedselzekerheid voor deze landen komt op het spel te staan. De EPAs gaan dan ook lijnrecht in tegen de millenniumdoelstellingen te aanzien van armoedebestrijding. Vrijhandel is geen eerlijke handel als de machtspositie van de handelpartners zo ongelijk is. Nederland zou moet pleiten voor een alternatief, met meer oog voor de ontwikkeling van de betrokken landen.

Bedrijven hebben meer verantwoordelijkheden dan het maken van winst, zo stelt John Elkington in zijn boek uit 1997, Cannibals with forks. Als belangrijkste reden voert hij aan dat bedrijven externe effecten hebben op mens en milieu, waarvan de kosten niet in de prijs van het eindproduct zijn meegenomen. Bedrijven hebben, naast het maken van winst, ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de ecologie en voor sociale rechtvaardigheid.

We zijn inmiddels wereldburgers geworden en moeten dan ook een beetje weten wat zich allemaal op die wereld afspeelt. Daar is dit lesprogramma wereldburgerschap voor ontwikkeld. .Klik op de  foto voor de pdf's van de lessen.

Werken aan de wereld

oneerlijke handel
Wereldhandelsspel

 

Je creëert de wereldhandel in de klas. Als regering van hun landen nemen zes teams in vier spelronden beleidsbeslissingen. De brochure is hier te vinden.
oneerlijke handel Oikosxplore

 

OikosXplore betrekt jongeren en studenten op een actieve manier bij vraagstukken als eerlijke wereldhandel, omgaan met cultuurverschillen, schuldkwijtschelding, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling. Door middel van o.a. workshops, reizen, trainingen, festivalcampagnes, wedstrijden en symposia proberen we ingewikkelde themas begrijpelijk en tastbaar te maken. Op deze website vind je alles wat nodig hebt om zelf betrokken te raken!

Fair Trade Home 


Fairtrade/
Armoede en ongelijke verdeling van rijkdom in de wereld vormen een belangrijk obstakel voor het welzijn van het individu en de gemeenschap waarin het leeft, staan ontwikkelingen in de weg en vormen een voortdurende bron van spanningen en tegenstellingen tussen individuen en groepen in de samenleving Handel is een motor voor ontwikkeling. Deelname aan de wereldhandel geeft mensen uitzicht op meer welvaart en een betere kwaliteit van bestaan.