Speech van staatssecretaris Van Geel bij de werkconferentie 'Duurzame ontwikkeling in het Middelbaar Beroepsonderwijs' op woensdag 1 juni 2005, School voor de Toekomst, Den Bosch.

Geachte aanwezigen, goedemorgen,

Vorig jaar ben ik ben voor het EU-voorzitterschap veel op reis geweest. U heeft me een groot plezier gedaan mij hier uit te nodigen, want ik stel het natuurlijk minstens zo op prijs om in mijn thuishaven Brabant (Den Bosch) te praten over het belang van duurzame ontwikkeling. Zeker als het gaat om aandacht voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Want dat is bijna dubbel duurzaam.

Duurzame ontwikkeling is in het MBO wat op de achtergrond geraakt. Het doet me deugd dat u met uw initiatief  'Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs' weer nieuw elan geeft aan DO. En om u een hart onder de riem te steken: besef dat u niet de enige bent die werkt aan de integratie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs. In het Hoger Onderwijs is een vergelijkbaar netwerk actief. Vanuit het programma 'Leren voor Duurzame Ontwikkeling' versterken we via Pabo's en lerarenopleidingen de duurzaamheidseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat alles past prachtig in 'The Decade of Education for Sustainable Development' die we met de Verenigde Naties en in Europees verband met elkaar hebben afgesproken.

[verantwoordelijkheid]
Ik hoor het gelukkig steeds minder, maar toch leeft bij sommigen nog steeds de gedachte dat alleen de overheid de taak heeft voor duurzame ontwikkeling te zorgen. Dat is niet zo; duurzame ontwikkeling is iets waaraan overheid en samenleving, producenten en consumenten samen moeten werken. Duurzame ontwikkeling vraagt veranderingen die de overheid niet aan de samenleving kan opleggen. Kijk alleen maar naar de veelomvattendheid van duurzame ontwikkeling. Van ecologie tot economie, van onszelf tot onze kindskinderen en van Nederland tot in de Derde Wereld, al die dimensies horen erbij.
Die dimensies behelzen te veel om even vanuit de overheid te regelen. Duurzame ontwikkeling vraagt een continue afweging tussen die dimensies, omdat in de werkelijkheid van alledag niet alles altijd samengaat. Afwegingen die iedereen steeds beter moet leren maken door zelf nieuwe mogelijkheden te ontdekken, van anderen te horen of samen met anderen te ontwikkelen. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele burgers moeten hun eigen rol spelen en zelf verantwoordelijkheid nemen.

[groter kader]
Voordat u gaat denken dat ik dit alleen maar zeg zodat de rijksoverheid niks hoeft te doen: niets is minder waar.
 
Uw activiteiten zijn onderdeel van een groter geheel, van het programma 'Leren van Duurzame Ontwikkeling' waarin het Rijk interdepartementaal, en samen met provincies en waterschappen samenwerkt. Via dat programma ondersteunen we ook initiatief 'Duurzaam Middelbaar Beroepsonderwijs'.
Lees er ook het NMP4 en het actieprogramma Duurzame Daadkracht maar op na. Op mijn ministerie wordt nu hard gewerkt aan een Toekomstagenda voor het milieubeleid . In het kader daarvan zal in het najaar een maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling worden georganiseerd. Ik nodig u allen uit om mee te doen. Hou media en de VROM-website in de gaten.

[maatschappelijk verantwoord ondernemen]
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al lang onderwerp van gesprek. Niet alleen op ministeries en bij grote bedrijven. Maar juist in het midden- en kleinbedrijf, waar de meeste mbo-ers een baan vinden, wordt gewerkt aan het inbouwen van duurzame ontwikkeling. Gelukkig verdwijnt bij steeds meer bedrijven het idee dat duurzame ontwikkeling wordt opgelegd, bijvoorbeeld door Europese regelgeving. Ze hebben zelf alle belang bij duurzaam opereren: voor efficiente inzet van energie en voor duurzame productie van grondstoffen op de lange termijn, voor gemotiveerde werknemers en voor tevreden klanten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt n van de pijlers van de strategie van succesvolle bedrijven. De visie van de directie is hiervoor zeker belangrijk. Maar het is minstens zo belangrijk dat medewerkers op alle niveaus binnen een bedrijf de strategie invullen.
Door zelf initiatieven te nemen om duurzaamheid in alle aspecten van de bedrijfsvoering te realiseren. Om bedrijven en hun werknemers toekomstperspectief te bieden is het daarom zeer gewenst dat het middelbaar beroepsonderwijs kennis en vaardigheden stimuleert, waarmee studenten later in hun werk ook actief kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.

[denken, en doen]
Over duurzame ontwikkeling ben ik het liefst zo min mogelijk zweverig. Tuurlijk, bij duurzame ontwikkeling gaat het over het afwegen van zes op zichzelf ook weer complexe dimensies. Daarnaast vraagt duurzame ontwikkeling samenwerking van mensen uit verschillende vakdisciplines, en interactie tussen nieuwe theoretische kennis en ervaringen uit de praktijk. Maar voor mij is duurzame ontwikkeling vooral iets van doen. Gewoon nu kleine stapjes zetten. Sta je je tanden te poetsen, laat dan de kraan niet continue lopen. Kan je goed met de trein naar je werk, dan laat je de auto staan. Veel productieprocessen worden al zuiniger en schoner als je de sommige werkzaamheden maar een klein beetje aanpast. Wat ik maar gezegd wil hebben: naast grote verhalen en grote veranderingen is er ook vooral creativiteit en inzet nodig voor allerlei meer alledaagse aanpassingen.

Ik hoop dat het MBO werknemers opleidt die zowel kunnen meewerken aan de broodnodige grote veranderingen als aan de kleine aanpassingen.
 
Niet omdat ergens een paar moraalridders hebben verzonnen dat maatschappelijk verantwoord ondernemen goed is. Maar omdat duurzame ontwikkeling belangrijk is om als midden- en kleinbedrijf de toenemende concurrentie in een mondialiserende wereld aan te kunnen. En omdat het MKB als motor van de Nederlandse economie behoefte heeft aan werknemers voor wie duurzaam werken de gewoonste zaak van de wereld is.

[afsluiting]
Ik heb uw programma voor vandaag gezien. Behalve van gedachten wisselen over duurzame ontwikkeling, gaat u in de geplande werkbijeenkomsten ook concreet aan de slag met het MBO-onderwijs zelf. Het programma ziet er veelbelovend uit. Ik hoop dat de creatieve omgeving van de 'School voor de Toekomst' bij u allen de inspiratie doet opborrelen. 
Helaas moet ik zo weer weg. Roel, mag ik jou vragen ervoor te zorgen dat ik het verslag van vandaag ontvang? Ik zal dat met veel belangstelling lezen. Ik wens u een boeiende dag toe. Zet vandaag die stap naar een duurzaam MBO waar we nog lang met voldoening aan terug zullen denken!