De bewustwordingslijst voor de elektrotechniek.

Veiligheid, gezondheid, hygiene, milieu, kwaliteit en welzijn zijn belangrijke items. Om je beust te worden van deze aspecten tijdens de beroepspraktijk i de bewustwordingslijst ontwikkeld. 

Kies een handeling uit: b.v. ik vervang een gloeilamp door een spaarlamp...vul dan de lijst in...


Belastende handeling.

Richtinggevende antwoorden

Heeft de handeling te maken met veiligheid, gezondheid, hygiŽne, milieu of kwaliteit ?

O Veiligheid
O Gezondheid
O HygiŽne

O Milieu       
O Kwaliteit
O Welzijn

Welk onderdeel ?

Met welk onderdeel van veiligheid, gezondheid, hygiŽne, milieu of kwaliteit heeft het te maken ?

Veiligheid                             

O beschermingsmiddelen                
O blauwzuurgas/zoutzuur meter          
O ventilatie                           
O geen spanning                        
O geÔsoleerde gereedschappen          
O niet roken                           
O brandgevaar                          
O explosiegevaar                        
O gebruik geen branders
O goede etikettering
O goede verlichting
O overzichtelijke werkplek
O controle van gereedschap en
    machines
O vermijden van risico's

  Gezondheid

O onwel worden                         
O kanker                              
O oogaandoeningen
O gehoorsbeschadigingen
O rugklachten
O ademhalingsmoeilijkheden              
O aantasting hersenfuncties             
O brandwonden
O overbelasting spieren/gewrichten
O aantasting nierfuncties
O huidaandoeningen/irritaties

 

 HygiŽne                                

O handen wassen                       
O geen shagjes rollen                
O niet eten of roken op de werkplek

Kwaliteit

O vaktech≠nisch goed werken
O schoon werken
O afval ge≠schei≠den inleve≠ren
O efficient werken
O werken via signaleren, herkennen, 
    evalueren en beheersen

O het en meewerken aan oplossen van
    VGHMK-knel≠punten

Welzijn

O prettige werk≠sfeer
O prettige werkom≠standig≠heden
O goede uitbe≠taling

Milieu

O bodemvervuiling
O luchtvervuiling
O watervervuiling
O energieverspilling
O geluidsoverlast
O grondstoffen verspilling
O keuze voor milieuvriendelijkere     
    materialen

Oorzaak

Wat is de oorzaak voor de handeling ?

Geen maatregelen genomen tegen

O letsel         
O elektrocutie   
O brand
O explosies
O milieuverontreinigingen
O gezondheidsschade
O hoge werkdruk

Geen verantwoordelijkheid gevoeld voor

O het leveren van vaktechnisch goed werk
O de goede naam van het bedrijf

Waar

Waar vindt de handeling plaats?

 

O in de directe werkomgeving
O in het bedrijf
O in de bedrijfstak
O buiten de directe werkomgeving
O buiten het bedrijf
O buiten de bedrijfstak

Wanneer

Waneer vindt invloed van de hande≠ling  plaats?

 

O voor de handeling
O tijdens de handeling
O na de handeling

 

O op korte termijn
O op middellange termijn
O op lange termijn

Omvang

Wat is de omvang/ de reikwijdte van het effect van de handeling?

 

O bedrijf
O op de werkplek
O locaal
O regionaal
O nationaal
O mondiaal (wereldwijd)

Reden

Wat zijn de redenen voor het ver≠toonde gedrag?

 

O economische motieven
O sociale motieven
O soort product of dienst
O soort bedrijfsvoering
O stand van techniek
O juistheid uitvoering handeling
O ondoordachtzaamheid
O haast
O gemakzucht

Waarom moet het anders?

Welke redenen zijn er voor het toepassen van minder belastende handelingen?

 

O wetgeving
O consumentenvraag
O economische motieven
O beschikbaarheid alternatieven
O subsidies/steun overheid
O beschikbaarheid markt
O gezondheidsmotieven
O veiligheidsmotieven
O kwaliteitsmotieven
O welzijnsmotieven
O milieumotieven
O uit hygiŽnisch oogpunt

 

Alternatieven

ofwel hoe kan het beter.

Daarbij kan het bovenstaande nog≠maals doorlopen worden.

Vergelijk dan voor- en nadelen

 

Keuze

Voor welk alternatief.

 

 

 

Uitvoering

op een wijze dat veiligheid, gezondheid, hygiŽne, milieu, welzijn en kwaliteit bewust worden nagestreefd.

 

 

 

Evaluatie

kritische toetsing

 

 

 

 

 

Veranderingsgezinde opstelling

ja  /  nee want