Restwater

water kan worden geloosd maar je kan het ook hergebruiken als

1. Tomaten groeien op restwater suikerbieten

Restwater van de naastgelegen Suiker Unie wordt gezuiverd, ondergronds opgeslagen en via een distributiesysteem geleverd in droge periode voor tuinders.

De zoetwaterbeschikbaarheid in Nederland staat onder druk. Voor de moderne glastuinbouw is de beschikbaarheid van dit water een belangrijke randvoorwaarde. Voor de tuinders van Nieuw Prinsenland kan regenwater hier voor 85 procent in voorzien. In droge perioden konden gangbare bronnen als oppervlaktewater en grondwater niet worden aangesproken. Nieuw Prinsenland kon een watertekort voorkomen door restwater uit een andere industrie hergebruiken.

2. Gesloten waterkringloop Super Local

Het super Local project heeft als doel om op een schaal van 125 woningen in Kerkrade de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Met het concept wordt regenwater direct benut, zodat het niet in het riool terechtkomt. Daarnaast zijn er buffers beschikbaar om regenwateroverlast te voorkomen en de drinkwaterpiek in droge perioden op te vangen.

De huidige waterketen is niet bestand tegen klimaatverandering. Maar met dit concept wordt de waterkringloop zo volledig mogelijk gesloten. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden: zwart water wordt tot meststof vergist en het grijze water gezuiverd tot waswater.

3. Grondstoffen terugwinnen uit het slib

Het gaat om het terugwinnen van vivianiet uit het slib. Dit mineraal heeft toepassingen als blauwe kleurstof, batterijen en kunstmest. Voor het terugwinnen wordt een magnetische scheidingstechniek uit de mijnbouw gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat het terugwinpotentieel een stuk groter is dan bijvoorbeeld de winning van struviet. Tot wel 90 procent van het fosfaat in slib is namelijk aanwezig als vivianiet. Door het inzetten van deze techniek wordt daarom het rendement voor het terugwinnen van fosfaat verbeterd. Daarnaast levert het een kostenreductie van 10 tot 20 procent op voor het afvoeren van het slib.