Restwarmte en warmtenetten

wat kan je allemaal doen met restwarmte (uit de industrie)

warmtenet

1. Restwarmte Pernis verwarmt 16.000 huishoudens

De Rotterdamse haven heeft genoeg restwarmte om 500.000 huishoudens en een deel van het kassengebied. Shell is de eerste raffinaderij in de Rotterdamse haven die nu restwarmte aan het warmtenet gaat leveren. In Rotterdam worden jaarlijks 16.000 huishoudens verwarmd met de restwarmte. 

Shell heeft de installaties gebouwd die het mogelijk maken om de restwarmte uit de raffinaderij af te voeren. Havenbedrijf Rotterdam zorgt voor het transport via de warmteleiding van Shell Pernis naar het bestaande warmtenet. Warmtebedrijf Rotterdam neemt de aansluiting op het bestaande warmtenet, het beheer, operatie, onderhoud en levering aan de lokale warmte distributeurs voor zijn rekening. Met het project is een totale investering van ongeveer € 16 mln gemoeid, waarvan het Havenbedrijf Rotterdam ongeveer € 8 mln voor zijn rekening nam.

2. Datacenter als warmteleverancier

De vraag naar duurzame warmte neemt toe maar ook het aantal datacenters. De sector kan een duurzaamheidsslag maken door restwarmte beter in te zetten. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Berenschot, dat in opdracht van de RVO werd uitgevoerd.

In Finland zijn de datacenters al wel volwaardige warmteleveranciers. Dat komt omdat het hergebruik van restwarmte daar wettelijk verplicht is. Daarbij maakt een hoge gasprijs de Finse businesscase gunstiger.

3. Agri-food bedrijf gebruikt restwarmte van de buren

Een restwarmtekoppeling tussen aardappelverwerker Lamb Weston / Meijer en Wiskerke Onions levert water van 60 graden Celsius via buizen naar het naastgelegen perceel van Wiskerke Onions. Daar wordt de warmte omgezet in lucht van 30 graden Celsius, waarmee de uien gedroogd worden.

4. Zwembad verwarmd met restwarmte uit fabriek

Aardappelproducent CêlaVita zet het warmte-overschot uit haar fabriek in Wezep in voor de verwarming van een nabijgelegen zwembad. 

De fabriek van CêlaVita loost dagelijks gezuiverd afvalwater met een temperatuur van ruim 30 graden Celsius in het riool. Door middel van riothermie wordt via warmtewisselaars energie teruggewonnen uit afvalwater in het rioolstelsel. De energie wordt vervolgens door zwembad De Veldkamp in Wezep gebruikt voor de verwarming van het zwembadwater.

5. Innovatieve hittepanelen voor staalindustrie

Bij de productie van staal of glas ontstaat restwarmte van hoge temperatuur, 700 tot 1.200 graden Celsius. Via hittepanelen wordt stralingstralingswarmte omgezet in elektriciteit en warm water.

Bron Duurzaambedrijfsleven

warmtenet

Warmtenetten voor wijken. Wat is slim?

Je kan warmtenetten voor wijken (uit de jaren zestig) vergelijken met dat ieder woning een lucht-warmtepomp krijgt. Dan blijkt dat de aanleg van een warmtenet op jaarbasis goedkoper is. De kosten van de all-electric oplossing liggen voornamelijk bij de investerings- en elektriciteitskosten van een luchtwarmtepomp, de benodigde verzwaring van het elektriciteitsnet en bij de gebouwisolatie.

In een vergelijking tussen de drie warmtenet-varianten komt de 70/40 variant als beste uit de bus. Daarbij gaat water van 70 graden het net in en komt terug in 40 graden. De winst zit met name in de extra kosten die gemaakt moeten worden om een 40/25 of 20/10-warmtenet werkend te krijgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leidingen met een grotere diameter, of verwarmers voor warm tapwater.

Veel gemeenten bekijken nu per wijk welke oplossingen het handigste zijn. Volgens de onderzoekende partijen kan die wijk-voor-wijk-aanpak ten koste gaan van een goede aanpak op gemeentelijk niveau. Sommige wijken zijn te klein  voor de toepassing van duurzame energie als geothermie of restwarmte. Dat wil echter niet zeggen dat de toepassing niet geschikt is voor de gemeente. Een overkoepelende strategie op gemeente of regionaal niveau is dan ook noodzakelijk om evenwichtige warmteplannen voor naburige wijken te realiseren waarin de potentie van grote, duurzame warmtebronnen ook wordt meegenomen.

Hoeveel bespaar je dan?

De inzet van een warmtenet levert een CO2-besparing op. Die besparing kan in 2030 maximaal tachtig procent zijn; CO2-vrije energie is niet mogelijk. De CO2 die uitgestoten wordt, is afkomstig uit een warmtecentrale die de piekvraag opvangt. Deze centrale wordt door gas gevoed. Om 100% CO2 reductie te realiseren moet een duurzame oplossing gevonden worden voor de piekvraag en moet de elektriciteitsvoorziening nog duurzamer worden.

Bron Duurzaambedrijfsleven

Papierfabriek Smurfit Kappa en wijken in Roermond

In Roermond wordt al langere tijd gewerkt aan de oprichting van een warmtenet, onder de naam Slim Energienet Roermond (SER). Na onderzoek bleek vorig jaar dat het warmtenet technisch haalbaar is. Het warmtenet moet op termijn warmte en eventueel ook koude gaan leveren aan 1.200 tot 2.000 huishoudens. Later moeten ook kantoren en bedrijfsruimten worden aangesloten op het netwerk. Het energienet moet uiteindelijk een open en flexibele structuur krijgen waardoor in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld.

Hoe je bewoners betreft bij een warmtenet staat hier