Open menu

Stappenplan

Strategie die werkt:

Zorg dat de persoon die je wilt overtuigen je leuk vindt. Toon empathie, zoek naar de gelijkenissen tussen jullie situaties en probeer een middenweg te vinden, zodat je gesprekspartner denkt: ‘Hé, dat kan ik ook’. Leg ook de nadruk op wat de persoon wel al goed doet en wijs hem of haar niet op mogelijke fouten. Je moet voorkomen dat mensen denken dat je hen veroordeelt.’

Visie:

We gebruiken alleen duurzame energie en ons afval is uiteindelijk weer grondstof voor de materialen die we gebruiken.

Een voorbeeld:
stappenplan

•Verantwoord onderwijs & onderzoek
In 2020 hebben alle opleidingen een systeemgeoriënteerde aanpak voor de integratie van duurzame ontwikkeling in de opleiding.
•Inclusieve bedrijfsvoering
In 2020 werkt ieder organisatieonderdeel aantoonbaar aan het vergroten van diversiteit, duurzame inzetbaarheid en haar maatschappelijke meerwaarde.
•Circulaire bedrijfsvoering
In 2030 voeden we organisatie enkel met duurzame energie. Ons afval is uiteindelijk weer grondstof voor de materialen die we gebruiken.

maatregelen

1. Het ventilatiesysteem gebruikt restwarmte uit afgevoerde lucht. Ook houdt de ventilatie rekening met het aantal mensen in een ruimte.
2. Er liggen zonnepanelen op de daken waardoor we zelf 4 % van ons energieverbruik opwekken
3. Minder warmteverlies. Bij de goederenontvangst aan de achterzijde hoeven de deuren niet lang open te staan. Zo gaat er geen warmte verloren.
4. Overal LED-verlichting De verlichting kan je zelf aanzetten. Als een ruimte leeg is gaat de verlichting na 30 minuten uit. Met daglichtregeling past de lichtsterkte zich aan op basis van de hoeveelheid licht in de ruimte
5. Luchtvochtigheid op peil doordat we vocht uit warme lucht afgeven aan de droge toevoerlucht
6. Door 85 tussenmeters te plaatsen weten we per gedeelte van het gebouw hoeveel energie we daar verbruiken. Zo kunnen we gericht sturen.
7. In het gebouw benutten we de ruimten optimaal. Ruimtes zonder daglicht zijn niet geschikt om in te werken. Wel om rtechnische apparatuur in te plaatsen.
8. De temperatuur stel je zelf in. 2 keer per dag gaat de verwarming of koeling uit. Zo voorkomen we dat ruimten onnodig verwarmd of gekoeld worden.
9. De zonwerking wordt centraal geregeld. Dan werken ventilatie en verwarming het beste.   

De Hanzehogeschool wil van het gas af.
Elke docent een rolmodel; elke student een groene ambassadeur.

1. Isolatie van leiding en kleppen
2. Isolatie van de schil
3. Verbeteren instellingen van de installaties
4. Warm water installaties naar voeding via elektriciteit
5. Koken op gas wordt elektrisch koken
6. Vervangen luchtbehandelingsunits
7. Veiligheidslampen -> LED
8. T8 en T5 buizen naar LED
9. Vervangen verwarmingsketels op gas naar elektriciteit door warmtepompen of geothermische energie. 

Duurzame energie 2 windmolens en 27.000 zonnepanelen.

waste

ambassadeurs

Hanze

Als je de lichten achter je uit doet bespaart dat de kosten van een boom.
Als je blijvend impact wilt maken hoef je alleen maar met kleine stappen te beginnen.

-100% duurzaam inkopen beleid
-Fair Trade en biologische producten
-Energy savings of 2% per year (MJA-3)
-Green power
-Reducing CO2 emissions and compensating for CO2 emissions
-Sustainable buildings, healthy schools
-Making Strategic theme on Energy visible on the campus
-Prevent water spillage
-Reduction of waste
-Separation of waste
-Recycling and Cradle to Cradle

Salt electrolysis (environmentally friendly, less maintenance, natural salt for chemical chlorine, extremely low energy consumption and healthy for user) ??

BaOpt systeem:
•System adjusts itself on the basis of the temperature, CO2 concentration and air pressure.
•Control based on air pressure is a unique feature in the domain of air conditioning: diffuse ventilation

Breeam

gebouwbeleving

Je kan duurzaamheid Implementeren volgens het onderstaande stappenplan
Bepaal de relatie tussen duurzaamheid en de kernmerken van de organisatie Begrijp de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie Integreer duurzaamheid in de gehele organisatie Communiceer over duurzaamheid Vergroot de geloofwaardigheid Monitor en verbeter de duurzaamheidsactiviteiten

Stap 1: Bepalen van de relatie tussen duurzaamheid en kenmerken van de organisatie

- Analyseer hoe de kernmerken en context van de organisatie (locatie, activiteiten, personeel, sector, markten, stakeholders, structuur, toeleveringsketens) in relatie staan tot duurzaamheid.
- Raak bekend met het begrip duurzaaamheid en MVO en wees bewust van de houding van het management ten aanzien hiervan.
- Het duurzaamheidsbeleid zal het meest succesvol zijn als het aansluit bij de huidige structuur en vooral cultuur van de organisatie.

Stap 2: Begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie

Duurzaamheid is een breed onderwerp. Niet alle duurzaamheidsthema’s zijn in dezelfde mate van belang voor alle organisaties: dat hangt af van de kernmerken van de organisatie. Een kleine, lokaal opererende organisatie in een Westers land heeft in het algemeen minder met de schending van mensenrechten te maken dan een grote multinational die productielocaties in ontwikkelingslanden heeft.

- Voorafgaand aan het formuleren van een duurzaamheidsbeleid is het noodzakelijk de relevantie van duurzaamheids- en MVO-kernonderwerpen en -issues te bepalen.
- Bepaal vervolgens aan de hand van zelf vastgestelde criteria (impact, zorgen van stakeholders, gevolgen etc.) welke van deze relevante duurzaamheidsonderwerpen het meest belangrijk zijn voor de organisatie in termen van duurzaamheidseffect.
- Beoordeel in hoeverre de organisatie invloed heeft in de keten en probeer deze invloed zoveel mogelijk aan te wenden. Wanneer dit alles in beeld is, kunnen er keuzes gemaakt worden en bepaald worden welke duurzaamheidsthema’s en -activiteiten prioriteit hebben in de organisatie.

Stap 3: Integreren van duurzaamheid en MVO in de gehele organisatie
- Indien bepaald is welke duurzaamheidsthema’s prioriteit hebben binnen de organisatie, kan gestart worden met het integreren van duurzaamheid in de huidige systemen, processen, procedures, structuren, beleid en strategieën. Denk bij deze stap aan het integreren van duurzaamheid in organisatiedoelen, missie en visie, beslissingsstructuren, inkoopprocessen, HRM-processen, opstellen van een gedragscode etc.
- Maak alle medewerkers bewust van de betekenis van duurzaamheid en hoe duurzaamheid terugkomt in hun werkzaamheden, door waar dat nodig is hen de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen of te laten ontwikkelen.

Stap 4: Communiceren over duurzaamheid

Zowel interne als externe communicatie, in verschillende vormen en met verschillende doeleinden, is van belang voor de verankering van duurzaamheid. Verantwoordelijkheid nemen gaat samen met verantwoording afleggen. Transparantie is daarom één van de centrale duurzaamheidsprincipes in de richtlijn.

- Houdt uw medewerkers op de hoogte van de vorderingen van het duurzaamheidsbeleid, informeer hen over welke activiteiten er worden ondernomen en hoe medewerkers hier zelf aan kunnen bijdragen.
- Breng regelmatig een externe rapportage uit over de duurzaamheidsprestaties en ga hierover de dialoog aan met stakeholders.

Stap 5: Vergroten van de geloofwaardigheid

Voor een geloofwaardig duurzaamheidsinitiatief moeten organisaties kunnen aantonen dat zij ook daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Transparant opereren, de dialoog met stakeholders aangaan, certificering, externe verificatie van duurzaamheidsverslagen en procedures voor klachtenafhandeling vergroten de geloofwaardigheid van de organisatie.

Stap 6: Monitoren en verbeteren van duurzaamheidsactiviteiten

Implementeren van duurzaamheid is een continu proces. Bovendien veranderen maatschappelijke verantwoordelijkheden in de tijd.

Evalueer periodiek de duurzaamheidsprestaties door deze af te zetten tegen de gestelde doelen, prestaties van andere organisaties en/of door gebruik te maken van prestatie-indicatoren. Naast het evalueren van bestaande duurzaamheidsactiviteiten dienen organisaties op de hoogte te blijven van nieuwe (technische) ontwikkelingen en veranderende stakeholderverwachtingen. Organisaties dienen waar nodig veranderingen in structuren, systemen en activiteiten aan te brengen en zichzelf continu te verbeteren.

%MCEPASTEBIN%

Interface zegt dat het onderstaande succesvol is.

1. Doe meer dan sporadische toespraken

Om ervoor te zorgen dat duurzaamheid geïntegreerd is in de bedrijfsvoering, is het van belang dat directeuren en managers hier ook iedere dag mee bezig zijn en erover communiceren. "Met sporadische toespraken over milieukwesties bereiken organisaties namelijk te weinig.

"Communiceer bij vrijwel iedere mogelijkheid over de duurzaamheidsstrategie. Denk hierbij aan het plaatsen van de boodschap in brieven, offertes, brochures en op de website. Of op T-shirts voor het personeel en de koffiemokken die iedereen dagelijks gebruikt. Maar ook op het verpakkingsmateriaal van een product."

2. Toon de passie voor duurzaamheid

Door het tonen van passie voor een duurzame doelstelling worden medewerkers geïnspireerd en gemotiveerd om zelf ook iedere dag een bijdrage te leveren. "In plaats van een verplichte doelstelling wordt duurzaamheid zo een persoonlijke kwestie.

3. Practice what you preach

Voortdurende communicatie over de duurzaamheidsinspanningen is cruciaal. Toch kan er bij medewerkers een cynische houding ontstaan. Bijvoorbeeld als concrete acties achterwege blijven, lastige uitdagingen niet worden erkend en boodschappen tegenstrijdig zijn. Enthousiaste medewerkers die het idee hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt, raken gefrustreerd en spannen zich niet meer verder in.

4. Overtuig medewerkers met een gerichte, persoonlijke aanpak

Bedrijfsbrede interne communicatiecampagnes over duurzaamheid zijn weinig efficiënt. Organisaties kunnen zich beter richten op specifieke groepen binnen de organisatie. Door duurzaamheidsinformatie te bieden die relevant is voor specifieke functies maken organisaties meer kans om medewerkers te overtuigen.

5. Stel doelen op

Zie duurzaamheid niet als een bijkomstigheid, maar formuleer het als een doelstelling. Een algemeen directeur hoort dan ook op zeer regelmatige basis te informeren in hoeverre de doelstellingen zijn gerealiseerd. Ook in tijden dat het economisch iets minder gaat met het bedrijf.

6. Geef duurzaamheid status

Bouw een netwerk van interne ambassadeurs op die duurzaamheidsthema's binnen het bedrijf promoten. Deze rol moet uiteindelijk een interne status opleveren. 
Benoem medewerkers op basis van hun verdiensten als ambassadeur.
Beloon de ambassadeurs. Dit hoeft overigens niet met geld gepaard te gaan.
Train ambassadeurs grondig, laat ze essays schrijven en laat deze door kundige mensen beoordelen.

7. Maak mensen verantwoordelijk voor duurzaamheidsdoelstellingen

Vergroot de toewijding van medewerkers door ze verantwoordelijk te stellen voor duurzaamheidsdoelstellingen."Denk hierbij aan het opstellen van een kwartaalverslag dat gepresenteerd moet worden aan de Raad van Bestuur. Durf ook actie te ondernemen als de doelstellingen niet gehaald worden.

8. Investeer in medewerkers

Zorg ervoor dat medewerkers uitgedaagd worden om zelf met nieuwe ideeën te komen. Bestaande systemen, procedures en werkwijzen kunnen efficiënter gemaakt worden. Maar met het ontwikkelen van nieuwe en betere processen is ook veel winst te behalen.

Organisaties doen er daarom goed aan om meer te investeren in hun medewerkers in de vorm van trainingen en het aanreiken van middelen. Bovendien is het raadzaam om medewerkers regelmatig in contact te laten komen met externe duurzaamheidsdeskundigen.