Duurzaam inkopen


Bij duurzaam inkopen kijk je naar de milieuimpact.  Je neemt dan mee in je overweging de impact op het gebied van winning, energie, materialen, afval, transport, giftige stoffen, afbreekbaarheid, geschiktheid tot recyclen en kwaliteit. Daarnaast kijk je naar fair trade, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, biodiversiteit, corruptie.

De overheid, de lagere overheden en alle MBO scholen kopen voor 100 % duurzaam in. Het geeft leveranciers een enorme stimulans hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Het onderstaande komt van de site van Agentschap NL. Deze organisatie heeft criteria opgesteld waaraan duurzaam inkopen moet voldoen.

Langzaam wordt de lat daarin steeds hoger gelegd. Toch heeft men nieuwe inzichten gekregen en koopt de overheid nu in via ' de economisch meest voordelige aanbieder'. Dat biedt ruimte om duurzaamheid tot haar recht te laten komen want overheden stellen bij hun inkoop op 3 terreinen eisen: milieu, sociale omstandigheden en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving (‘social return’).

Verder belemmert de scheiding van investering- en exploitatiebudgetten verduurzaming. Dit wordt vooral ervaren bij traditionele aanbestedingen waarbij op laagste prijs wordt gegund en wordt afgezien van hogere investeringskosten voor duurzame oplossingen die in de onderhoud- of exploitatiefase kunnen worden terugverdiend als gevolg van energiebesparing, langere levensduur of lagere onderhoudskosten.

Men zou DBFMO (Design, Build, Finance,
Maintain, Operate)contracten moeten toepassen. Dan maken b.v. de energiekosten onderdeel uit van de inkoop. Duurzaamheidaspecten en milieukosten worden zo in de totale levenscyclus in beschouwing genomen.

Ook kunnen lease constructies interessant zijn met het oog op het sluiten van kringlopen, omdat daarbij met de leverancier behalve afspraken over onderhoud ook afspraken over terugname en hergebruik gemaakt kunnen worden.

De nieuwste hulp op dit gebied is hier te vinden.

Dus: 

Analyseer de werkelijke behoefte van de klant

Waar dient het gevraagde product toe? 

Wat wil de klant met het gevraagde product bereiken? 

Is het gevraagde product de enige optie?

Kan het gebruik ervan minder?

Zijn er andere oplossingen die ook voorzien in de behoefte van de klant? 

Breng oplossingen in kaart inclusief levensduuraspecten:

Hoe lang gaan ze mee?

Hoe zit het met (kosten van) onderhoud/verwijdering? 

Wat is de potentiële impact van deze aankoop op people, profit en planet ?

Welke functionele kwaliteiten, standaardeisen, keurmerken etc. zijn gangbaar?

Welke concepten bieden leveranciers aan, met welke productspecificaties?

Welke verbeterde/alternatieve opties zijn mogelijk als experiment of op termijn?

Daarnaast is circular inkopen in opkomst

De voordelen zijn

- lagere kosten, 
- beter leveranciersmanagement,
- minder afvalmanagement,
- minder prijsschommelingen en
- een beter imago doordat het bijdraagt aan het beperken van grondstoffenschaarste en aan een toekomstbestendige economie 

De Rapid Circular Contracting (RCC) methode

Je kan ook gaan werken met de Rapid Circular Contracting (RCC) waarin je innovatiegericht inkopen vanuit circulaire ambities stimuleert.

Rapid Impact Contracting

Met Rapid Impact Contracting’ (RIC) zijn de zeventien mondiale SDG werelddoelen geïntegreerd. Daarin daag je marktpartijen uit om samen met hun (keten)partners op een zo transparant mogelijke wijze de meest ideale oplossing aan te bieden.De doelen moeten voor 2030 onder andere honger en ongelijkheid tegengaan en biodiversiteit en duurzame stedelijke ontwikkeling stimuleren. Je kan van tevoren een aantal specifieke SDG’s opgenemen in de uitvraag. De marktpartijen moeten aangeven hoe zij impact willen maken op b.v. gezondheid en welzijn (SDG 3), innovatie en duurzame infrastructuur (SDG 9) en het herstel van ecosystemen en het behoud van biodiversiteit (SDG 15).

Je kan bedrijven ook de ruimte geven er een aan toe te voegen. Vakmensen moeten de ruimte krijgen om in te zetten op waar zij goed in zijn. Dat zou bij elk proces, of je nu koffie, een snelweg of bedrijfskleding aanbesteed, hetzelfde moeten zijn. Een koffiebedrijf koos voor SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei). Zij leggen verbindingen in de keten door onder andere in te zetten op duurzame teeltprogramma’s. Het bedrijf ondersteunt een fonds waarmee kleine leningen verstrekt worden aan boeren om bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties aan te schaffen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van het land en de oogst.

De nieuwe vorm van aanbesteden biedt een aantal voordelen ten opzichte van traditionele aanbestedingsmethoden. Anders dan bij een traditionele uitvraag, bevat de SDG-methode minder ‘harde’ kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Bij deze methodiek spannen partijen zich gezamenlijk in, terwijl bij de traditionele manier vooral de nadruk ligt op het nakomen van de vooraf gemaakte afspraken. Is het niet naar wens, dan word je daar op afgerekend.

De traditionele aanbestedingsmethodes bieden bovendien weinig ruimte voor innovatie.

Ook stond van te voren niet vast dat het om koffie en thee moest gaan. “We wilden de ruimte hebben om ook partijen uitnodigen om andere oplossingen aan te dragen. Misschien hadden ze wel druivensap bedacht”, vertelt Wuestman. “We noemen het juist warme en koude dranken, omdat we nu en over drie jaar de ruimte willen hebben om af te wijken van dit soort vanzelfsprekendheden. Bijvoorbeeld voor het geval er ineens een hele nieuwe, gezonde drank haar intrede doet, die niets met koffie of thee te maken heeft. Dan willen we dat wel kunnen toepassen zonder dat in de aanbestedingswet als een wezenlijke wijziging aan te pakken.”

Ambities en concrete prestaties

De provincie Overijssel en JDE Professional zijn bij alle drie de SDG’s één of meerdere doelstellingen overeengekomen. Deze zijn vertaald in ambities en concrete prestaties, die de partijen met elkaar hebben vastgesteld. De doelstellingen zijn onderdeel van de Service & Experience Level Agreements (SELA’s), waarbinnen zowel de hard vastgelegde resultaten als gezamenlijke inspanningsverplichtingen staan. Gedurende de contractperiode is er aldoor ruimte en aandacht voor verbetering. Vanuit die planmatige aanpak wordt de voortgang en impact tijdens het proces gemeten.

Het duurzaam inkoopbeleid van het Koning Willem I College is als volgt..


Tijdens (Europese) aanbestedingstrajecten zal aandacht zijn voor duurzaamheidaspecten. Dit kunnen milieu- en sociale criteria zijn. Hierbij hanteren we in eerste instantie de door AgentschapNL ontwikkelde ‘menukaarten’ voor producten en diensten. Hierin staan de criteria (minimumeisen) welke in overleg met brancheverenigingen en andere betrokkenen zijn vastgesteld. Het hanteren van de criteria is niet geheel vrijblijvend. Dit aangezien de MBO-raad in november 2009 een convenant³ gesloten heeft met het Ministerie van VROM ten aanzien van deze gezamenlijke doelstelling. Strekking van het convenant is dat in 2012 bij tenminste 50% van het inkoopvolume duurzaamheidcriteria gehanteerd worden (2015 100% duurzaam inkopen). Het convenant houdt een morele en geen juridische verplichting in. Het CvB van Koning Willem I College onderschrijft het belang van duurzaam inkopen en conformeert zich aan de in het convenant opgenomen doelstelling.

Als hulpmiddel bij het gebruik van criteriadocumenten deze Handleiding Duurzaam Inkopen [Pdf 214 kB] beschikbaar. Ook zijn er per productgroep verschillende  praktijkvoorbeelden. Als u met anderen ervaringen wilt uitwisselen over het gebruik van de criteria, meldt u dan aan voor het  Kennisnetwerk Duurzaam Inkopen.

Op http://www.pianoo.nl/dossiers/duurzaam-inkopen-1 is ook alles te vinden over duurzaam inkopen.  Daar staan nog meer infobladen over allerhande onderwerpen.

Als u wilt weten hoe duurzaam uw beleid op school is kan u hier kijken

Door op een item te klikken kun je (via hun site) zien hoe de criteria er uit zien. Wat is op dit moment het pakket van eisen dat wordt opgelegd Item Pakket van eisen. Klik op de foto voor een vergroting

Aangepast vervoer   

Audiovisuele apparatuur 
Bedrijfskleding  

Buitenlandse dienstreizen
Catering  
Dienstautos
Drankautomaten
Drukwerk
Electriciteit

Externe vergaderfaciliteiten
Gemalen   
Gladheidsbestrijding   
Groenvoorzieningen 

Grootkeukenapparatuur
Hardware
Kabels en Leidingen
Kantoorartikelen
Kantoormeubilair
Kantoorstoffering
Kunstwerken
Leerlingenvervoer    
Mobiele werktuigen  
Onderhoud transportmiddelen   
Openbare verlichting   
Papier

Reiniging bedrijfskleding
Reiniging openbare ruimte

Reproductieapparatuur
Riolering
Schoonmaak
Tonercartridges
Transportdiensten  
Vaartuigen   
Verhuisdiensten   
Verkeersregelinstallaties   
Waterbouwkundige constructies
Waterzuiveringsinstallaties     
Zware voertuigen  

De De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) zegt over duurzaam inkopen wat staat op  http://www.nevi.nl/inkoopkennis/Dossier_PPP/

Methode van implementatie

1. Haal uit de bovenstaande items degenen die van toepassing zijn op uw inkoop
2. Bekijk welke daarvan echt belangrijk zijn
3. Maak een planning wanneer u het contract moet vernieuwen en voeg dan het nieuwe pakket van eisen toe.

B.v. als onderstaand:

Duurzaam inkopen
Productgroepen 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aangepast vervoer
Audiovisuele apparatuur x
Bedrijfskleding x
Beveiliging
Buitenlandse dienstreizen x
Catering x
Conserveringswerken x
Dienstauto's x
Drankautomaten x
Drukwerk x
Elektriciteit x
Externe vergader- en verblijffaciliteiten x
Gemalen
Gladheidsbestrijding x
Groenvoorzieningen x
Grondwerken, bouwrijp maken en sanering/bodemreiniging x
Grootkeukenapparatuur x
Hardware
Kabels en Leidingen x
Kantoorartikelen x
Kantoorgebouwen beheer en onderhoud x
Kantoorgebouwen huur en aankoop x
Kantoorgebouwen nieuwbouw x
Kantoorgebouwen renovatie x
Kantoormeubilair x
Kantoorstoffering x
Kunstwerken x
Leerlingenvervoer x
Mobiele werktuigen x
Netwerken, telefoniediensten en telefoonapparatuur x
Onderhoud transportmiddelen x
Openbaar vervoer
Openbare verlichting
Papier x
Post ? x
Reiniging bedrijfskleding x
Reiniging openbare ruimte x
Reproductieapparatuur x
Riolering x
Schoonmaak x
Sloop van gebouwen x
Straatmeubilair x
Tonercartridges x
Transportdiensten x
Vaartuigen
Verhuisdiensten
Verkeersregelinstallaties
Waterbouwkundige constructies
Waterzuiveringsinstallaties, slibbehandeling
Wegen
Zware voertuigen

Met dank aan Erik van Dijk Inkoper Koning Willem I College.