Open menu

Aandachtspunten voor duurzame bedrijfsvoering

Algemeen

  Duurzaamheid moet genoemd worden in de beleidsstukken en actieplannen. Een hulpmiddel voor bestuurders kan dit boekje van De Groene Zaak zijn.

  Er moet een actieve communicatie bestaan op het gebied van duurzame ontwikkeling.
  Docenten moeten zich kunnen scholen op het gebied van duurzame ontwikkeling.
  Er moet een plan bestaan ter verbetering van duurzame ontwikkeling in de komende twee jaar.
  Het beleid en activiteiten m.b.t. duurzame ontwikkeling moet worden geëvalueerd worden
  Duurzame ontwikkeling moet geïncorporeerd worden in opleidingen en trainingen.

Organisatie

  Centrale milieu(duurzaamheids)coördinator
  Decentrale arbo/milieu(duurzaamheids)adviseurs per beheerseenheid
  Vaststelling taken / verantwoordelijkheden beheerseenheden
  Structurering milieu/duurzaamheidsoverleg
  Milieu- en duurzaamheidstaken expliciet in functiebeschrijvingen
  Voldoende kennis door voorlichting en opleiding
  Dekkend stelsel van milieuvergunningen
  Interne controle op naleving milieuvoorschriften / vergunningen
  Voorlichting over en uitgifte van persoonlijke beschermingsmiddelen
  Meet- en registratiesysteem van milieubelasting
  Periodieke rapportage, bijv. milieu- of duurzaamheidsjaarverslag
  Integratie milieu / arbo / veiligheid
  Noodprocedures voor milieu-ongevallen

Inkoop

Voorkeur voor leveranciers met retoursysteem
Aandrang bij leveranciers op milieuvriendelijke verpakkingen
Voorkeur voor producten met keur op het gebied van milieu of duurzaamheid
Inkoopvoorschriften / richtlijnen

Afval

  Milieuboekhouding
  Beperken afvalstroom
  Papiergebruik verlagen m.b.v. ICT en door doelgerichter verzenden
  Gescheiden inzameling: papier, GFT, kunststof, glas, klein chemisch enz.
  Bevordering recycling
  Milieuhygiënisch verwerken (bijv. verbranden i.p.v. stort)

Probleemstoffen

  Vermijden van probleemstoffen / producten die probleemstoffen bevatten
  Inventarisatie toegepaste asbest
  Actieplan verwijdering asbest
  Protocol asbestsloop / -demontage
  Inventarisatie toegepaste CFK’s gericht op minimalisering
  Bepalingen omtrent CFK’s in inkoopvoorschriften
  Beleidsactieplan blussystemen

Bodem, water, lucht, geluid

  Voorkomen van bodemverontreiniging bij operationele handelingen
  In kaart brengen van mogelijke bodemverontreiniging
  Bodemaspecten betrekken bij grondaankoop, bouwplannen etc.
  Voorkomen / beperken van lozing van probleemstoffen naar riool
  Idem naar oppervlaktewater
  Idem naar grondwater
  Beperking van watergebruik
  Waar mogelijk hemelwater toepassen i.p.v. leidingwater
  Strikte maatregelen voor lekkages bij noodsituaties
  Voorkomen / beperken van emissie van probleemgassen naar lucht
  Voorlichting / instructie bij gebruik van zuurkasten etc.
  Voorkomen van overlast door stank / stof / trillingen
  Geluidshinder in omgeving meten
  Geluidshinder voor personeel meten
  Geluid betrekken bij bouwplannen
  Geluid betrekken bij aanschaf apparatuur
  Waar nodig geluidsverminderende maatregelen treffen

Energie

  Volledig in kaart brengen van energiegebruik, o.a. door meting
  Besparing door doelmatig energiebeheer
  Verlichting / verwarming alleen waar / wanneer nodig
  Aanscherping eisen aan stookinstallaties
  Energetisch vermogen betrekken bij aanschaf apparatuur
  Energiecoördinator
  Jaarlijks energieplan en -verslag
  Integratie van bouw en energie

Ruimtelijke ordening / bouwen

  Integratie milieu / ruimt. ordening
  Vermijden van landschapsaantasting
  Milieu in strategie m.b.t. sloop, renovatie, nieuwbouw
  Gebruik milieuvriendelijke bouwmaterialen
  Duurzaam bouwen
  Voorschriften aan derden m.b.t. ecologisch bouwen (bestek, contracten)
  Scheiding / hergebruik bouw- en sloopafval

Groenbeheer

  Minimalisering chemische bestrijdingsmiddelen
  Zoveel mogelijk ecologisch groenbeheer
  Uitbreiding groenvoorziening
  Differentiatie in flora en fauna

Vervoer

  Autogebruik door personeel ontmoedigen
  Gebruik van openbaar vervoer en fiets bevorderen
  Totaal aantal reizigerskilometers verlagen

Intercultureel

  bevorderen school zonder racisme

Sociaal

  het voeren van een goed personeelsbeleid het mogelijk maken dat het personeel zich optimaal kan scholen het bevorderen van het welzijn van leerlingen en personeel het bevorderen van gezond gedrag van leerlingen en personeel

Economisch

  duurzaam inkopen geen producten via kinderarbeid fair trade producten biologische producten duurzaam sparen