Open menu


Examenopdracht
Niveau D.

Laat studenten werken met een examenmap waarin de schriftelijke bewijsstukken overzichtelijk bewaard en ingeleverd kunnen worden. Bij de examenopdracht moet staan wanneer hij begint, de tussenstappen en de tijdsduur.

Alle verantwoordingsdocumenten, beoordelingsformulieren en normeringen hieromtrent zijn te verkrijgen bij examenservice MEI.

Bij duurzaamheid in het beroep D: 


Lever je een examenmap in waarin je het onderstaande hebt beschreven:  

vier algemene voorbeelden om duurzaam te leven in de directe leefomgeving.   
  (de voorbeelden moeten laten zien dat je voldoende kennis hebt van duurzaamheidsthema's* in de eigen leef- en werkomgeving).

- een sterktezwakteanalyse van huidig eigen duurzaam gedrag in de directe omgeving
  
  (waaruit je laat zien dat je voldoende analytisch vermogen en kennis hebt van duurzaamheidsproblematiek - begrippen en - thema's).

- verbetermogelijkheden met plan van aanpak. 
 
(overzichtelijk en vakinhoudelijk correct)

- het verslag moet logisch zijn, gestructureerd opgesteld en de sterktezwakteanalyse moet volledig zijn.
  (bronnen zijn vermeld en eventueel beeldmateriaal is relevant)


- twee praktijkvoorbeelden van duurzame initiatieven in het vakgebied, één van de stage/werkplek en één van een ander vergelijkbaar bedrijf.
 
  (vakinhoudelijk correct onderbouwd op welk duurzaamheidsthema de voorbeelden betrekking hebben).

- de redenen waarom de beide bedrijven hebben gekozen voor duurzaam handelen.
 
  (hieruit moet voldoende kennis blijken van duurzaamheid)

- twee mogelijke toekomstscenario's van het vakgebed.
  (de invloed ervan op duurzaamheidsproblematiek is vakinhoudelijk correct beschreven) 

- dit met overzichtelijke en relevante gegevens. Eventueel beeldmateriaal is relevant.
  (alle bronnen en interviewgegtevens zijn opgenomen)

- op twee duurzaamheidsthema's* logische verbetervoorstellen met plan van aanpak. 


- het verslag moet er relevant overzichtelijk/gestructureerd en verzorgd uit zien

- voor één thema de kosten van de verbetering. 
  (de bereking moet correct zijn uitgevoerd)

een kosten-batenanalyse met terugverdientijd van verbeteringen op één thema.
  (dit moet je degelijk en overzichtelijk uitvoeren. De conclusies over de uitvoerbaarheid en risico's moeten kloppen)

* duurzaamheidthema’s = people, profit planet en ↓ fossiel en delfstoffen ↓ gif ↓ aantasting schoon water, schone lucht biodiversiteit, arbeid en welvaart eerlijker verdelen.

In het eindgesprek

 

- moet je de sterktezwakteanalyse (van eigen duurzaam gedrag) duidelijk toelichten.
  (je moet daarin laten zien dat je voldoende kennis te hebt van de vier duurzaamheidprincipes)


- moet je kunnen aangeven waarom de gekozen verbeteringen de meeste impact, haalbaarheid en urgentie hebben.

  (hiermee moet je laten zien dat je voldoende kennis hebt van duurzaamheidthema's)


- geef je argumenteert hoe verbeterpunten doorgevoerd kunnen worden. Je geeft aan hoe je eventuele te verwachten knelpunten kunt oplossen.

  (hierbij moet je voldoende oplossend vermogen laten zien)


- vertel je wat de gevolgen van het gedrag uit de sterktezwakteanalyse zijn voor de toekomst. 
  (hierin moet je laten zien dat je de gevolgen van je gedrag overziet)


- motiveert je hoe duurzaam beide bedrijven zijn ten aanzien van People, Planet en Profit/Prosperity.

  (hieruit blijkt voldoende analytisch vermogen)

- motiveer je aanbevelingen tot verbetering van stage-/leerbedrijf/praktijkomgeving.

  (de voor- en nadelen vanuit bedrijfsbelangen moet je correct onderbouwen)


- geef je aan waarom je hebt gekozen voor deze aanbevelingen voor duurzaamheidverbeteringen in het eigen bedrijf.

  (deze moeten realiseerbaar zijn en een logisch gevolg zijn van de analyse).

- motiveer je hoe mogelijke te verwachten problemen kunnen worden opgelost. 

  (de oplossingen moeten passend zijn).


- motiveert je welke overwegingen zijn gemaakt voor de verbetervoorstellen.

  (hierbij moet je voldoende inzicht in belangen, eisen, risico’s en duurzaamheidprincipes tonen. De conclusies moeten logisch zijn)


- je moet duidelijk spreken, vragen inhoudelijk correct beantwoorden en je moet controleren of toehoorders zhet antwoord hebben begrepen.


- je moet de uitvoeringsrisico’s (ook financieel) toelichten van de verbetering voor één thema.

  (uit de motivatie moet voldoende bedrijfseconomisch inzicht blijken.


- je moet onderbouwen waarom de voorstellen leiden tot verbeteringen.

  (houdt een duidelijk betoog. Gebruikt steekhoudende argumenten