Open menu


Examenopdracht niveau B.

Laat studenten werken met een examenmap waarin de schriftelijke bewijsstukken overzichtelijk bewaard en ingeleverd kunnen worden. Bij de examenopdracht moet staan wanneer hij begint, de tussenstappen en de tijdsduur.

Alle verantwoordingsdocumenten, beoordelingsformulieren en normeringen hieromtrent zijn te verkrijgen bij examenservice MEI.

Bij duurzaamheid in het beroep B 


Lever je een examenmap in waarin je het onderstaande hebt beschreven:  

- geef drie algemene voorbeelden om duurzaam te leven in de directe leefomgeving.  
  (de voorbeelden moeten te maken hebben met duurzaamheid, de bronnen zijn vermeld).

- geef de redenen waarom ze goede voorbeelden zijn
 
  (hieruit blijkt voldoende kennis van duurzaamheidsthema's in de eigen leefomgeving) 

- toon een sterktezwakteanalyse van huidig eigen duurzaam gedrag in de directe omgeving
   
  (waaruit relevante kennis blijkt van duurzaamheidsproblematiek).

- laat in het verslag mogelijkheden zien om zelf duurzamer te handelen in de directe omgeving.
 
  (de gedragsverbeteringen hebben te maken met de zwakke punten en zijn duidelijk beschreven. Eventueel beeldmateriaal is relevant)

- beschrijf de positieve effect(en) die de verbeteringen in de toekomst hebben. 
  
  (uit de beschrijving blijkt relevante basiskennis van de vier duurzaamheidprincipes).

- beschrijf kort hoe de verbeterpunten kunnen worden doorgevoerd. 
  
  (uit te voeren taken staan in een logische volgorde en zijn vakinhoudelijk correct).

- beschrijf voor drie vergelijkbare bedrijven in je vakgebied welke duurzaamheidsprincipes van toepassing zijn.

- geef de redenen waarom de bedrijven hebben gekozen voor duurzaam handelen.
 
  (uit de beschrijving blijkt voldoende basiskennis van de duurzaamheidsprincipes)

- beschrijf de invloed van de huidige manier van werken in het aanverwante bedrijf op de toekomst.
 
  (duurzaamheidsproblematiek is vakinhoudelijk correct beschreven).

- vermeld alle bronnen

- beschrijf twee praktijkvoorbeelden van duurzaam werken in het bedrijf

- beschrijf per voorbeeld de duurzaamheidsproblematiek die daarmee voorkomen kan worden
  (hieruit moet blijken dat je duurzaamheidsproblematiek herkent en benoemt).


In het eindgesprek


- vertel je wat de gevolgen zijn van je gedrag voor de toekomst.  
   
  (toon daarin aan dat je de gevolgen van je gedrag overziet).

- leg je uit wat je gaat doen om je duurzamer te gedragen in je directe omgeving en op je werk. 
   
  (toon daarin voldoende motivatie voor duurzaam gedrag en de plannen moeten uitvoerbaar zijn)