E-Learning

Ga aan de slag. Succes !


 

Ziekten en Aids

Gezondheidseffecten kunnen zich zowel fysiek ("via het lichaam") als psychisch ("via de geest") manifesteren;

Hoe oud wordt men gemiddeld op aarde?

life expectancy v11 850x600

Als 1 persoon op 100.000 per jaar sterft vindt men het onacceptabel.

Voor carcinogene (kankerverwekkende) factoren alleen geldt een grens van 1 overlijden per 1.000.000 per jaar. Om een indruk te krijgen van wat een overlijdensrisico inhoudt:
de kans op overlijden bij wandelen is 1/54.000,
bij fietsen 1/26.000,
door longkanker als gevolg van radon 1/33.000,
en door roken 1/200.

De menselijke gezondheid wordt aangetast door
. ozon op leefniveau
. zomersmog
. wintersmog
. geluidhinder
. stankhinder
. lichthinder
. verontreiniging in binnenmilieu
. straling

Aids

Sinds begin jaren '90 heeft aids miljoenen slachtoffers gemaakt, vooral in Afrika.

Volgens de VN gaat het de goede kant op met de bestrijding van hiv/aids. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen jaren fors gedaald.

In 1999 raakten nog circa 3,1 miljoen mensen besmet met het hiv-virus, in 2009 was dat aantal gedaald tot 2,6 miljoen. Dankzij verbeterde preventieprogramma's, forse investeringen en een betere beschikbaarheid van aidsremmers lijkt de verdere opmars van aids op mondiaal niveau tot staan gebracht. Ongeveer 36 procent van alle patiten heeft nu toegang tot deze zogeheten anti-retrovirale medicijnen. In 2004 was dat nog maar 6 procent. Maar het subdoel om al in 2010 iedereen toegang te bieden tot deze behandeling is daarmee niet gehaald.

Ook zijn er grote regionale verschillen: in Sub-Sahara Afrika en Zuid-Azinam het aantal nieuwe besmettingen sterk af, terwijl het in Oost-Azi West-Europa, Centraal Europa en Noord-Amerika onveranderd bleef. In Oost-Europa en Centraal-Aziis er zelfs weer sprake van een lichte stijging.

Hoewel de strijd tegen aids duidelijk vruchten begint af te werpen stierven er in 2009 toch nog naar schatting 1,8 miljoen mensen aan aids. En omdat mensen met hiv langer leven dan voorheen, is het totale aantal gefecteerden gestegen van naar schatting 29,5 miljoen in 2001 tot 33,3 miljoen in 2009.

Malaria

Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten. De ziekte kan onder meer worden tegengegaan door kinderen onder met insecticide bewerkte netten (klamboes) te laten slapen.

In de bestrijding van malaria is de laatste jaren flinke winst geboekt. Dankzij toegenomen inspanningen en forse investeringen is het percentage sterfgevallen wereldwijd met 20 procent afgenomen, van bijna 985.000 in 2000 tot 781.000 in 2009. De productie en distributie van duurzame met insecticide bewerkte klamboes is aanzienlijk opgevoerd en verbeterd. En steeds meer patiten krijgen nu toegang tot de zogeheten Artemisinin-based Combination Therapy (ACT).

Het risico op malaria is nog steeds het hoogst in Sub-Sahara Afrika: hier komt zo'n 90 procent van alle malariagevallen voor. Desondanks heeft een flink aantal landen ook in deze regio de laatste jaren grote sprongen vooruit gemaakt, zoals Zambia, Rwanda, Namibi Botswana, Zuid-Afrika, Swaziland en Eritrea. In deze landen is het aantal gevallen van malaria sinds 2000 meer dan gehalveerd. Dat de winst soms ook fragiel kan zijn blijkt uit berichten dat enkele landen die eerder een flinke reductie zagen in 2009 juist weer een lichte stijging van het aantal gevallen van malaria rapporteerden.

Tbc

In 2009 overleden wereldwijd naar schatting 1,7 miljoen mensen aan tbc, waarvan ongeveer 400.000 mensen eveneens besmet waren met hiv. De meeste gevallen van tbc zijn te vinden in India, China, Zuid-Afrika, Nigeria en Indonesi In vrijwel alle regios is het aantal nieuwe gevallen van tbc de laatste jaren gedaald, van 142 gevallen per 100.000 mensen in 2004 tot 137 gevallen in 2009. Als deze daling zo doorgaat, lijkt het millenniumdoel in 2015 te worden gehaald.

Kindersterfte

In 1990 stierven 12 miljoen kinderen en in 2012 nog maar 6,9 miljoen per jaar.
 
child mortality v13 850x600
Hoe neemt de kindersterfte op de wereld af ?
kindersterfte

 

 

ZiektenenAids
Millenniumdoelen/


Millenniumdoelen Atlas
 
Prachtige site over de millenniumdoelen en met een atlas over de stand van zake in alle landen van de wereld.

ZiektenenAids


Aandacht voor AIDS wereldwijd
 
De VN heeft 1 december uitgeroepen tot Wereldaidsdag. Aids kent geen grenzen en slaat wereldwijd hard toe. Met name in Zuidelijk Afrika heeft dit zichtbaar invloed op de bevolkingssamenstelling. Op deze dag wil men samen met de betrokkenen met acties de strijd tegen aids daar effectief ondersteunen