E-Learning

Ga aan de slag. Succes !Procesindustrie
 

Websites

Beeldverhaal over vernieuwingen in de
chemische industrie

Chemische industrie
ppt

Theorie

De procesindustrie kan alles kleiner, veiliger, duurzamer, schoner en efficiter doen.
Dat heet procesintensivering.

Er komt steeds meer wet- en regelgeving, de energieprijzen zijn aan het stijgen en om de concurrentie voor te blijven zijn grote innovaties nodig. Minder inventaris, tijd, ruimte, materialen, onderhoud en energie en toch een hogere productie.
Men is bezig met verminderde reactietijden en hitteoverdracht, betere katalysatoren, hogere omzettingen etc. Grote torens worden verkleind tot kleine reactoren. Membraantechnieken worden ingezet.

Het leidt tot minder kosten m.b.t. grond , investeringen, grondstoffen, energie en afvalverwerking.  
Minder kans op grote vergiftigingen na explosies e.d.

De basisstrategie zijn
- intensivering en minimalisering (wat je niet hebt kan ook niet lekken)
- vervanging (veiliger materiaal ipv gevaarlijke zaken)
- afstemming (gevaarlijke stoffen onder de minst gevaarlijke omstandigheden)
- versimpeling (kans op fouten verkleinen, minder apparatuur die kan falen)

Zie voor mooie plaatjes e.d. het beeldverhaal

Ook is men bezig met ketenefficiency. De CO2 overschotten van de raffinage van Shell kunnen gebrukt worden door de glastuinbouw.
Laagwaardige warmte met gebruikt worden voor verwarming en hoogwaardige voor elektriciteit. 

Akzo begint met decentraal chloor op te wekken ipv te rijden met chloortreinen.
Via het Hisarna project met Corus wil men 80 % verlaging in de CO2 emissie te bewerkstelligen in de staalproductie. 

De procesindustrie in Nederland kan jaarlijks twee keer zoveel energie besparen als nu het geval is stelt men in 2010. Dit zou een verdubbeling van de huidige energiebesparing in die sector betekenen van de huidige 1% per jaar tot 2% per jaar. Daarmee zou de sector voldoen aan de energiebesparingdoelstelling die is overeengekomen met de Nederlandse overheid om in 2020 30% minder energie te gebruiken dan in 2000. Voorwaarde is wel dat een drastische verandering van de werkwijze in de procesindustrie ten aanzien van energie-innovatie wordt doorgevoerd. De procesindustrie neemt circa een kwart van het totale energieverbruik in Nederland voor haar rekening.

Het devies voor meer energiebesparing in de procesindustrie is tweeledig. Ten eerste moet de procesindustrie n loket hebben waar toeleveranciers terecht kunnen om energie-innovaties onder de aandacht te brengen. Bovendien moet de procesindustrie bereid zijn om actief met energie-innovaties aan de slag te gaan. Op hun beurt moeten de toeleveranciers zich beter verdiepen in de specifieke situaties van bedrijven uit de procesindustrie om maatwerkoplossingen te kunnen bieden. Uit het rapport blijkt dat dit nog onvoldoende gebeurt. Bovendien is de procesindustrie behoudend, waardoor veel mogelijkheden tot energiebesparing onbenut blijven.

Ten tweede is het van belang dat risicos die samenhangen met de marktintroductie van energie-innovaties in een vroeg stadium onderkend en op een evenwichtige manier verdeeld worden over de betrokken partijen. Alleen op deze manier wordt de drempel voor een investeringsbeslissing verlaagd, de betrokkenheid van partijen vergroot en daarmee de kans op succes en herhaling gemaximaliseerd. Op dit moment komen risicos vaak op de schouders van n partij terecht, waardoor energie-innovaties de markt niet bereiken. Nieuwe verdienmodellen en actieve betrokkenheid van de toeleveringsketen kunnen een doorbraak bewerkstelligen.
Maar het is onvoldoende als bedrijven alleen op eigen kracht werken aan energiebesparing. Er is veel meer te bereiken als alle bedrijven die betrokken zijn bij investeringsprojecten (owners, ingenieursbureaus, kennisinstituten, leveranciers, installatiebedrijven en aannemers) samenwerken vanaf de conceptuele fase, bij de aanbesteding en in de executiefase. Bedrijven die bij NAP zijn aangesloten, gaan met onmiddellijke ingang werk maken van de aanbevelingen in het rapport.

NAP (www.napnetwerk.nl) is een netwerk van bedrijven in de Nederlandse procesindustrie en stelt zich tot doel de waardeketen, bestaande uit plant owners, ingenieursbureaus en toeleveranciers, te versterken. Voor de bedrijfsvoering, de duurzame ontwikkeling en de maatschappelijke positie van de procesindustrie is het goed functioneren van de keten een absolute voorwaarde. NAP biedt de deelnemende bedrijven een kennisintensief platform voor visieontwikkeling en ideegeneratie.

Op  5 januari 2011 ontstaat brand bij Chemie Pack te Moerdijk.  Schade  41 miljoen.

Op 11 maart 2011 verwoestte een tsunami met een golf van 23 meter hoog de noordoostelijke kust van Japan. 20.000 doden.
De kerncentrales van Fukushima kwamen ernstig in de problemen en grote hoeveelheden radioactiviteit zijn vrijgekomen. Iedereen in een straal van 20 km werd geacueerd.

duurzame chemie Websites

Indianet

Nieuwsdossier Ramp in Bhopal door lekkend gas

 

In 1984 vond in Bhopal de grootste industrie ramp ooit plaats.
duurzame chemie Nieuwsdossier Giftige gassen in Seveso
 
Al het vee in de omgeving stierf en de vogels die in het gebied kwamen vielen dood uit de lucht.